تاریخ سلوکیان اهل سلوک

تاریخ سلوکیان اهل سلوک
پیش نویس
       همانگونه که در تاریخ نویسی استعماری نوشتم،  غربیها بمنظور تاریخ نویسی دو هدف اصلی دارند،  اول اینکه بگویند:  تمام تمدن بشر از غرب و بویژه اروپا بوده است،  و دوم با نوع نگارش دروغ های تاریخ کشور ها و مرم مناطق مختلف جهان را جدا از هم،  و دشمن یکدیگر نمایند.  وظیفه جوانان باهوش متخصص است،  که مقابله به مثل کنند،  یا با پاتک های علوم اجتماعی،  دروغ های تاریخ را کشف و با کار بیشتر واقعیتها را بیابند،  و با استفاده از تکنولوژی های نوین آنها را بگویند.  تاریخ سلوکیان اهل سلوک.
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تصویر شماره ۸۵۵۰.
توجه ۱:  بنظر من،  جهت مفهوم شدن این مقاله،  نیازمند می باشید وبسایت ارگ  را از صفحه اول،  کم و بیش مطالعه نمایید. 
   توجه ۲:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir .
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
اهل سلوک را هم دروغ کردند
      یکی از مهمترین بخش های تاریخ که خط قرمز تاریخ نویسی استعماری را در بر دارد،  دروغ الکساندر یونانی است،  که در ایران و قاره کهن به اسکندر مقدونی معروف شده است،  آنها اجاز نمی دهند این دروغ مهم افشا شود.  پژوهشگر گرامی بانو پرنیان حامد،  نسبت به افشا و گفتن واقعیت های تاریخی در این مورد اقدام کردند.  همانطور که در سخن وبلاگ نوشتم،  ما در این وبلاگ هوادار و خوانند زیاد و وقت تلف کن نمی خواهیم،  ما جوانان باهوش متخصص محقق می خواهیم،  که مطالب ما را درک کنند،  و در این را حرفه باشند.
   در دروغ های تاریخ گویند:  سلوکیان نام پادشاهی یونانی بود،  که در ۳۱۲ تا ۶۴ پیش از میلاد (۳۱۰ سال)،  بر آسیای غربی فرمان می‌راند.  پس از مرگ اسکندر مقدونی سرزمین‌ های او میان سردارانش تقسیم ‌شدند.  سلوکیان جانشینان سلوکوس یکم بودند،  که در ۳۰۶ پ.م. به قدرت رسید.  مصر باستان نیز به دودمان بطلمیوسی (یا بطالسه) و یونان و بخش‌ های اروپایی امپراتوری اسکندر نیز به مقدونیان رسید.
   در ادامه دروغها گویند:  در سال ۲۶۱ پیش از میلاد سرزمین باختر توسط دیودوت یکم،  از حکومت سلوکیان اعلام استقلال می‌کند.  وی نخستین شاه دولت یونانی بلخ بود.
   انوش راوید:  در این راستا کلی پرت و پلا های بی سند و مدرک دیگر می گویند،  و بدین منظور مجبورند تاریخ درست کنند،  بدین جهت به جعل و تقلب سند و نوشته پرداخته اند.
   در ادامه دروغها گویند:  پس از مرگ اسکندر (۳۲۳ پیش از میلاد) فتوحاتش میان سردارانش تقسیم شد،  و بیشتر متصرفات آسیایی او که ایران هستهٔ آن بود،  به سلوکوس اول رسید.  به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان در آمد.  پس از مدتی پارتها نفوذ خود را گسترش دادند،  و سرانجام توانستند عاملی برای نابودی سلوکیان شوند.  از دویست و چهل و هشت سال (۳۱۲-۶۴ پیش از میلاد) مدت سلطنت آنان،  ایران بیش از شصت و پنج سال (۳۱۲-۲۴۷ پیش از میلاد) به تمامی در تحت فرمان آنان باقی‌ ماند.
   انوش راوید:  اما من با اسناد می گویم، سلوکیان ادامه روند فلسفه اهل سلوک یا دراویش فرقه سلوک اولیه بودند،  که این فرقه در نام های مانند سقراط، افلاطون، ارسطو،  از زمان پایان دوره شاه خدایی شکل گرفته بود.  در آثار دوران سلوکی هیچ خبری از تاج و تخت و نظام جمع نیست،  در تمام سکه های آنها بجای تاج پادشاهی،   نوار پارچه ای قرمز دور سر ها پیچیده شده،  و این نوار پوشش اصلی رسیدن به مقام سلوک است.
  ــ  سلوکیان = خاندان دراویش قرمز
  ــ  سلوکیان = سو + لوک + کیان.
  ــ  سو = سورخ ، قرمز،  جهت اطلاع در اینجا.
  ــ  لوک = درویش ، انسان پائین دست،  آدم افتاده.
  ــ  کیان = یان = کی = خاندان، زاییده کیجا،  کی + جا = محل تاج = دختر.
      جهت اطلاع از ریشه یابی در اینجا.
تصاویر از سکه های سلوکی
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تصاویر از سکه های سلوکی،  عکس های شماره ۸۵۵۱ تا ۸۵۶۵.
هادیان سلوکیان در پایین صفحه.
      توجه نمایید،  اخلاق سلوکی با اخلااق صوفی گری تفاوت دارد،  عرفان عصمتی،  و علوی و فاطمی است.  این عرفان استنباط و روشمند است،  و تفاوت کلی و آشکار با دراویش کشکولی و گدایی و قلندری دارد.
   پرسش از عموم متخصص:  چرا در تعریف دراویش سلوکی نوشته شده،  علوی و فاطمی است،  آیا در ارتباط با علوی و فاطمی امروز سوریه می باشد؟  بمنظور راهنمایی می توانید به تاریخ واقعی علویان و فاطمیون مراجعه نمایید.
   پرسش از عموم متخصص:  اهل سلوک باستانی بلخ،  چه رابطه ای با مسجد کبود مزار شریف داشته اند؟  جهت راهنمایی می توانید به آثار بلخ باستان مراجعه نمایید.
   پرسش از عموم متخصص:  چرا اولین،  یعنی سلوکوس کلاه دارد،  و این کلاه چه معنی می دهد؟   جهت راهنمایی می توانید به آثار دوران رنسانس مراجعه نمایید.
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تصویر مسجد کبود در شهر مزار شریف کشور افغانستان،  عکس شماره ۳۳۴۶.
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
ادامه روند سلوکیان
   ــ  سلوکیان = سلوکی + یان = دارندگان سلوک
      در ادامه روند این سلوک سلوکیان،  دین های دیگر رسمی در منطقه بین النهرین و سوریه پدید آمد.  من در بسیاری از کپی پیس های تاریخی جوانان عزیز علاقمند به تاریخ می بینم،  که می گویند:  "سلوکیان هنر و یونانی شدن را به ایران تحمیل کردند"،  از این دست پرت و پلاها را که از ویکی پیدیا و سایتها مشابه وابسته به استعمار و امپریالیسم است،  بدون درک و هوش و دانش تحقیق و تحلیل های میدانی و عینی،  کپی پیس می کنند،  هر چه من هم بگویم:  ای جوامان ایران،  تاریخ مند و اندیشه ورز شوید،  ولی سیستم آموزشی کاری کرده،  که آنها به کپی پیس و کم هوشی علاقمند باشند.
      یکی از مهمترین موضوعاتی که تاریخ نویسی استعماری پیش گرفته،  دزدیدن تاریخ و افراد و فرقه ها و آثار از اینطرف و آنطرف می باشد،  و با جعل و تقلب برای این دزدیها شناسنامه هم صادر کرده،  و برای آنها تاریخ های الکی ساخته اند،  که هیچ سند و مدرک ندارند.  نمونه آنها در دزدیدن فرقه های مهم دوران شاه خدایی قاره کهن می باشد،  که چه داستانها برای آنها گفته اند،  خالی از هر گونه سند و مدرک و درک.
  ــ  سقراط = سقرات = سوق = سمت و گرایش + رات = راد = پسوند و پیشوند اسامی = جوانمردی و بخشندگی.  سقرات = فرقه بخشنده.
  ــ  افلاطون = افلاتون = اف + لا + تون = جایگاه بالا و پائین،  فرقه زمین و آسمان.
   اف = بلند و بالا، مانند: افلاک افسر، افرا، و….
   لا = پائین ، پست، در پسوند و پیشوند شهر های پائین دست گفته می شود.
   تون = تن = مخزن، جایگاه ، بشکه،  در امور کشاوزی گفته می شود.
  ــ  ارسطو = ارستو = ا + رس + تو =  رستگاران،  به اوج رستگاری رسیدن.
جهت اطلاع بیشتر به لینک زیر و لینک های پیوسته آن مراجعه نمایید:
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
ادامه دروغ و افشا
      در دروغ های تاریخی آمده است:  یازده سال بعد از مرگ اسکندر که تمام آن مدت و حتی چند سالی بعد از آن هم جنگ های جانشینی او بین سردارانش در منازعات طولانی گذشت،  استان بابل به وسیله یک سردار مقدونی او به نام سلوکوس،  که پدرش انتیوکوس (آنتیوخوس) هم از سرداران فیلیپوس (فیلیپ) پدر اسکندر محسوب می‌شد، افتاد (۳۱۲ق. م.). سلوکوس در زمان اسکندر پس از فتح شوش فرمانده سواره ‌نظام سازمان ‌یافته از بزرگان ایرانی شد و بی‌درنگ پس از رسیدن بدین جایگاه ایشان را به یگان‌های ۱۰هزار نفره بخش نمود.  او سپس استان ایلام (خوزستان و بخشی از لرستان امروز) و سرزمین ماد (به استثنای آذربایجان) را هم بر قلمرو خویش افزود.  بدین گونه، دولت پادشاهی مستقلی به وجود آورد که به نام خود او دولت سلوکی (سلوکیان) خوانده شد،  و آغاز سلطنت او بعدها برای این دولت، مبداء تاریخ گشت. (تاریخ سلوکی۳۳۰ -۱۵۰ ق. م.)
   انوش راوید:  تمام اینها بدون سند و مدرک است،  همه بر اساس داستان هایی است،  که در روم شرقی و دوران اومانیسم و رنسانس نوشته شده است.  بمنظور اینکه نوشته های خود را واقعی جلو دهند،  می آیند استناد به کتابها و کتیبه هایی می کنند،  که وجود ندارد یا به دروغ ترجمه کرده اند،  و نیز برای آن وجود نداشته ها هم،  داستان و پرت و پلا سرهم کرده اند.  آنچه که من از تاریخ می دانم،  نه جنگ بر سر جانشینی بوده و نه فتح نظامی،  بلکه بعد از دوران شاه خدایی،  روشمند های اجتماعی،  قبیله ای و دینی و مسلکی و خرقه ای حاکم شده است.
   توجه و مهم :  از چهار پنج هزار سال پیش،  در بین النهرین و اطراف،  تمام اتفاقها و جنگها،  تاکنون یعنی همین حالا،  برای دین و مسلک بوده است،  نه برای ناسیونالیسم یونانی یا ایرانی و عربی و ترکی و کردی و غیره.  این اشتباه است،  که تصور شود ناسیونالیسم یونانی یا هلنیسم مطرح بوده است،  و یا آسمیله کردن دولتی و رسمی دستور کار بوده،  اینگونه تصورات عدم آگاهی از تاریخ است.
   در ادامه دروغ های تاریخ آمد است:  سلوکوس شهر سلوکیه را در نزدیکی بابل ساخت.  پس از چیرگی بر شهر های ایران به هندوستان رسید،  ولی در آنجا چندره گوپتا پادشاه هند جلو پیشروی او را گرفت.  کار این دو به آشتی کشید،  و چندره گوپتا هم ۵۰۰ فیل بدو پیشکش کرد.
   انوش راوید:  شهر سلوکیه را سلوکس نساخت،  بلکه این شهر یکی از سنگر های خرقه پوشان سلوکی و صوفی بود،  که ریشه ای بس طولانی تر در سلوک دارد.
   ــ  سلوکوس = سلوک اوس = رهبر سلوکی. 
   در ادامه دروغ های تاریخ آمده است:  سلوکوس یکم سرزمین زیر فرمان خود را به ۷۲ بخش نمود،  و گرداندن هر بخش را به یک ساتراپ سپرد.  هر ساتراپ در سرزمین خود به گونهٔ خود مختار فرمان می‌راند.
   انوش راوید:  این نیز یک داستان بی سر و ته است،  که هیچ سند تاریخی ندارد،  بلکه دراویش یا روحانیون اهل سلوک تقسیم بندی خاص واتیکان گونه را داشتند،  نه اینکه حاکمان تاج بسر و نیرو در پادگان داشته باشند.
   مهم ــ  دروغها و پرت و پلا گفتنها در تاریخ زیاد است،  افشای دروغها و یافتن واقعیتها،  بر اساس تحقیقات میدانی و اسناد واقعی زمان بر است،  و نیاز به درک از تاریخ مندی و اندیشه ورزی تخصصی دارد،  بهمین جهت کار جمعی و سازمان یافته نوین لازم است،  امیدوارم جوانان باهوش صلاحیت دار پیگیر باشند.
   در ادامه دروغ های تاریخ آمده است:  سلوکیان در نزدیک ۲٬۵ سده پادشاهی نتوانستند کشورشان را از تشنج بازدارند.  آنان نزدیک به ۱۷۰ سال را بر سرزمین‌ های باختری و ۷۰ سال را بر بخش‌ های خاوری ایران فرمان راندند.
   انوش راوید:  این مطلب دروغ براحتی نشان می دهد،  که سلوکیان اهل سلوک بودند نه اهل میمنت و شکوه.  عزیزان باهوش یکبار دیگر می گویم،  بگردید واقعیت های تاریخی را بیابید،  و به کم هوشها که کم هم نیستند،  و مکرر دروغ های تاریخ را بعنوان تاریخ تکرار می کنند،  کمک کنید تا درکی جدید بیابند.
هوشیار باشید،  استعمار و امپریالیسم با دروغ گفتن در تاریخ و سرنوشت،  خواسته و می خواهد سر به تن ایرانی که هیچ،  بلکه هیچ یک از ملل قاره کهن نباشد.
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
هادیان سلوکی سلوکیان
   سلوکوس یکم ، ۳۱۲-۲۸۰ یا ۳۱۱-۲۸۱ پیش از میلاد
   آنتیوخوس یکم ، ۲۸۰/۲۸۱-۲۶۱  پیش از میلاد
   آنتیوخوس دوم ، ۲۶۱-۲۴۶  پیش از میلاد
   سلوکوس دوم ،  ۲۴۶-۲۲۵/۲۲۶  پیش از میلاد
   سلوکوس سوم ،  ۲۲۵/۲۲۶-۲۲۳  پیش از میلاد
   آنتیوخوس سوم ،  ۲۲۳-۱۸۷  پیش از میلاد
   سلوکوس چهارم ،  ۱۸۷-۱۷۵  پیش از میلاد
   آنتیوخوس چهارم ،  ۱۷۵-۱۶۴  پیش از میلاد
   آنتیوخوس پنجم ،  ۱۶۴-۱۶۲ پیش از میلاد
   دیمتریوس یکم ،  ۱۶۱/۱۶۲-۱۵۰  پیش از میلاد
   الکساندر بالاس ،  ۱۵۰-۱۴۵/۱۴۶  پیش از میلاد
   دیمتریوس دوم ،  ۱۴۶/۱۴۵-۱۳۸ و همچنین ۱۲۹/۱۲۸-۱۲۶/۱۲۵
   آنتیوخوس ششم ،  ۱۴۵/۱۴۴- ۱۴۲پیش از میلاد
   تروفون ،  ۱۴۲-۱۳۸/۱۳۷ پیش از میلاد
   آنتیوخوس هفتم ،  ۱۳۸/۱۳۷-۱۲۸/۱۲۹  پیش از میلاد
   الکساندر دوم ،  ۱۲۹/۱۲۸-۱۲۳/۱۲۲ پیش از میلاد
   سلوکوس پنجم ،  ۱۲۵/۱۲۶  پیش از میلاد
   آنتیوخوس هشتم ،  ۱۲۵-۹۶  پیش از میلاد
   آنتیوخوس نهم ،  ۱۱۴/۱۱۲-۹۶  پیش از میلاد
   سلوکوس ششم ،  ۹۶-۹۵  پیش از میلاد
   فیلیپ یکم ،  ۹۵/۹۲-۸۳  پیش از میلاد
   آنتیوخوس دهم ،  ۹۲ یا ۹۵-۹۲ یا ۸۳  پیش از میلاد
   دیمتریوس سوم ،  ۹۵-۸۸/۸۷  پیش از میلاد
   آنتیوخوس یازدهم ،  ۸۹-۸۴ یا ۹۵-۹۲  پیش از میلاد
   آنتیوخوس دوازدهم ،  ۸۷-۸۴ یا ۹۴-۸۳  پیش از میلاد
   آنتیوخوس سیزدهم ،  ۶۸/۶۹-۶۴  پیش از میلاد
   فیلیپ دوم ،  ۶۵-۶۳  پیش از میلاد
  
   توجه:  اگر این نامها را ریشه یابی نمایید،  متوجه می شوید که ایرانی هستند،  و فقط با ترفند کمی تغییر آوا،  غیر گفته اند،  ساده نباشید و اغفال دروغ های تاریخ نشوید.
 
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
 
تاریخ دراویش سلوک و سماع
. . . بزودی پست می شود . . .
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
تصویر گویای کتیبه ها،  عکس شماره ۸۵۴۲.
تاریخ سلوکیان اهل سلوک
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir .
ارگ   http://arq.ir
 
این نوشته در تاریخ جهان ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

۱۴ پاسخ به تاریخ سلوکیان اهل سلوک

 1. افشین سمیعی می‌گوید:

  استاد!این کار اکنون کجا نگه داری می شود؟و به قول خودتون چه کسی و با چه شیوه ای قدمت آن را معین کرده؟در کجای این کار ،نشانه و نوشته ای هست که نشان دهد این چهره مربوط به اسکندر اشکانی است؟البته با در نظر داشتن روی سمت چپ بیشتر فکر می کنم که این چهره نماد میتراست و احتمالا یک اثر و نماد آیینی باشد.قدرت کاراکتر مزدا یا همان گاو روزهای آبی رنگ به صورت نماد دیگر آن که خورشید است با میترا ادغام و به او تفویض شده و مقهور و تابعی از میترا یا مادر بالا شده. همین ساز و کار در ارتباط میان کاراکتر میترا و شنل ستاره نشان او هم دیده می شود. کاراکتر شنل که نمایش دایه البروج است و مزدا یا گاو آسمانی یا گاو روزا در برج‌های آن سیر می کند به کاراکتر میترا که یک سر و گردن از او بالاتر است و به عبارتی دایره البروج و کل هستی مقهور میترا یا مادر بالا شده ، پیرو و در پی میترا روان است.در نشان سنای ایالات متحده نیز همین رون و روایت تصویری و کلامی استمرار درآرد.کلاه میترا به عنوان کاراکتر از میترا در بالای نشان است و یک سر و گردن بالاتر از پرچم و بر آن غلبه و حاکمیت دارد.کاراکتر پرچم در واقع ترکیبی هست از شنل ستاره نشان میترا ، رنگ آبی گاو ویزای آبی رنگ و خون گاو قربان شده.هر ستاره داده شده به ایالات ، بر روی پرچم ،ستاره ای هست از شنل میترا.کل مجموعه پرچم که تداعی گر کاراکتر ترکیبی :شامل شنل میترا یا دایه البروج و گاو روزاست،  ذیل قدرت میتراست.نوشته لاتین E PLORIBUS UNOM نمایش کلامی سروری UNOM (واحد)بر PLORIBUS (کثیریا ایلات متحده یا کثیر)است.میترا سرور ایالات متحده است.این پیام در اثر موسوم به سکه با ساز و کار متفاوت ولی با معنای همانندی نمایش داده شده . تندیس آزادی همان میتراست که نقش آن با همین اثر موسوم به سکه نزدیکی دارد.

 2. هومن می‌گوید:

  یعنی سلوکیانم ایرانی بودن  ؟  

  ببخشید شما گفتید حکومت اشکانیان ۱۵ اشک بوده یعنی از اون ۲۹ تعدادشون دروغن ؟

 3. هومن می‌گوید:

  ببخشید مطالب اشکانیانرو خوندم اما  چرا شما ان رو ۱۵ پادشها معرفی کردین وکپدیا ۲۹ تا ؟

 4. هومن می‌گوید:

  میدونم در ان زمان  جغرافیایی کنونی وجود نداشت ولی  منظورم اینکه سلکویان از خاندان های ایران کنونی بودن یا یونانیان امروزی ؟ 

 5. هومن می‌گوید:

  سپاس از مطالب شما یعنی بنیان گزار تروا  همون داردیوس پدر بزرگ ایلیون بوده که از خاندان دورسیان هخامنشی بوده  و یونانی ها او رو به نام خود زدن درست میگم یا اشتباه ؟

 6. هومن می‌گوید:

  اصلن کلمه دار دانوس از کلمه دروس میاد   دار + نوس = د روس   حاندان هخامنشی 

 7. هومن می‌گوید:

  میگم گرامی نگفتید شهر تروا  توسط خاندان هخامنشی  دروس  ساخته شده ؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *