تاریخ دانش دروغی و تقلبی در ایران

تاریخ دانش دروغی و تقلبی در ایران
پیش گفتار
      دانش تقلبی و دروغی در همه جا کم و بیش وجود دارد،  اما همیشه در کشور هایی که استعمار و استثمار زده و دیکتاتوری هستند،  بیشتر وجود دارد،  زیرا اینگونه حکومتها بمنظور تولید آمار مختلف تقلبی،  و داشتن عده ای به ظاهر با تحصیل دانشگاه یا بطور کلی اکادمیک،  بمنظور اداره کشور،  نیازمند افرادی هستند،  که از دانش تهی باشند،  ولی مدارک تحصیلی و علمی تقلبی داشته باشند،  زیرا می ترسند اشخاصی بادانش واقعی،  باعث افشای استعماری آنها،  و سپس آگاهی مردم و سرنگونی شوند.
تصویر کاریکاتور از مدرک تحصیلی،  عکس شماره 3407.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
تصویر لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره 1615.
این صفحه ضمیمه تاریخ اجتماعی ایران و جهان است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تاریخ دروغی در سیستم آموزشی ایران
      داستان دانش تقلبی و مدارک تقلبی،  یا بظاهر واقعی ولی فاقد دانش و علم،  در تمام جهان و تمام گرایشها،  کم و بیش وجود دارد،  اما من فقط بخش تاریخ،  و در ایران را می گویم،  همین نشان دهند فاجعه در جهان است.  شاید و یا بهتر بگویم حتماً تحصیل کرده های زیادی دیده اید،  که در آژانس های مسکن و حمل و نقل و غیره مشغول کار و شاگردی هستند،  من تعدادی از آنها را می شناسم،  وقتی پای صحبت این افراد می نشینیم،  می گویند کار نیست و ناچار مشغول این کار هستند.  ولی در واقع اینگونه نیست،  آنها علم لازم در گرایش خود را ندارند،  زیرا در سیستم آموزشی همینجوری و کم و بیش یک مدرک گرفته،  و تعصب و تخصص به آن را ندارند.
جراید:  …از ۱۲۰ متقاضی رفتگری در شهر …. ،  ۱۱۳ نفر آنان مدرک کارشناسی داشته اند…
   مانند نمونه بالا زیاد خوانده و دیدیم و زیاد هم شنیده ایم:  … که پس از مدتی با استفاده از اعمال نفوذ آشنایانشان،  وارد بخش اداری ….  و به همین ترتیب بدون اینکه دانش و تعصب به علم وجود داشته باشد،  وارد بخش های مختلف می شوند،  منجمله در سیستم آموزشی تاریخ.  وقتی یک نامه به آنها نوشته می شود،  و درباره اشتباه در دروس تاریخی و مسائل مربوطه می گوییم،  یا سواد ندارند که پاسخ دهند،  و یا اگر هم پاسخ دهند،  آبرو ریزی راه می اندازند،  از شلختگی و غیره،  مانند در اینجا.
      از نظر آدم های عادی این مسائل شاید مهم نباشد،  و می گویند خوب مدرک گرفتند و بیکارند،  ولی از نظر دید های تخصصی و تحقیقی،  مسئله خیلی مهمی است.  تعدادی از همین ها وارد سیستم آموزشی تاریخ می شوند،  و بدون درک از علم و دانش،  و بدون درک از تاریخ اجتماعی و مسئولیت مهمی که دارند،  شروع به کپی پیس کردن دانش های بجا مانده از تاریخ نویسی استعماری می کنند،  که در واقع برای اغفال توده های مردم نوشته و ساخته و پرداخته شده اند،  تا استعمار و امپریالیسم بتوانند،  با نرم افزار دروغ های اجتماعی،  کارها و برنامه های خودشان را پیش ببرند.
      باز هم شاید مردم ساده و عادی بگویند چه مهم است،  اما از نظر دید حرفه ای موضوع خیلی مهم و فاجعه آمیز است،  با وارد کردن دروغ و دونگ،  و وارد کردن عدم درک از تحقیق و تحلیل،  و عدم توانایی از علم و دانش نوین  به سیستم آموزشی،  و بخش اجتماعی و تاریخ،  کل مردم و سرزمین بخطر می افتند.  عدم درک و دانش درست از علوم اجتماعی،  خود بخود عدم توانایی در طرح و برنامه ریزی اشخاص مسئول را در پی دارد.  عدم این مسائل نیز باعث می شود،  بخش ای مختلف از کشور خود را غریبه و دیگری بپندارند،  و در کل منطقه و قاره کهن،  افزایش جنگ و کشتار و غیره را پیش می آورد.
      می دانم افرادی که در بالا از آنها نوشتم،  و در کاریکاتور فارس نیوز هم هستند،  هرگز متوجه این نظر و گفته نمی شوند،  زیرا آنچه از دانش علوم اجتماعی و تاریخ را که باید بدانند،  نمی دانند،  و فقط بمقدار محدود مطالبی را در حافظه،  از سیستم حافظه محوری آموزشی دارند.  نمونه آن زیاد است،  بسیار کنفرانس و جلسه و اجتماع برای بررسی های تاریخی راه انداخته،  و یا بودیم،  و دیدم که بیشتر تحصیل کرده های بخش اجتماعی و تاریخ در ایران،  توانایی برای تحقیق و تحلیل های جدید ندارند،  و بدون تعارف فسیل شده ها در دانش های محدود خودشان شده اند.
   مهم:  جوانان باهوش ایران،  مسئولیت مهم اجتماعی و تاریخی سیستم آموزشی ایران را به آنها گوشزد کنید،  و بگویید عدم توجه و درک آنها از موقعیت شغلشان،  باعث صدمه هایی به ایران و ایرانی خواهد شد،  و آنها مسئول خواهند بود،  و در نهایت باید پاسخگو باشند.
تصویر بخشی از تخت جمشید،  عکس شماره 7833.
هر ملتی بنا به لیاقت و شایستگی خود در دنیا قدرت دارد.
خاص و ضرر و زر
      تاکنون از طرف بالاترین مقامات جمهوری اسلامی ایران،  درباره اهمیت نوع آموزش علوم اجتماعی و تاریخ سفارش شده است،  اما در ادامه،  باید جوانان باهوش و روشنفکر  پیگیری نمایید و نشد نگوید،  این نشد هم از آموزش های سیستم آموزشی است،  و نیز تدبیر های ملی میهنی برای این منظور داشته باشند.  گرایش های مختلف تاریخ هرچند از گذشته ها می گویند،  ولی سازنده فردا می باشند،  و کوتاهی از این مهم نابخشودنی است،  و پشیمانی بی بازگشت خواهد آورد.  مطمئنا تقلب مدرک و دانش و بینش،  در بخش ها و مسائل دیگر کشوری و لشکری هم دارای اهمیت می باشد،  اما بخش علوم اجتماعی بسیار مهمتر است،  که از طرف رهبر جمهوری اسلامی هم سفارش شده است.
      آنهایی که به نوعی مدرک تقلبی دارند،  خود بخود توانایی کار جدی و تخصصی هم ندارند،  و درکی هم از استراتژی حرفه هم ندارند،  و هرگز توانایی بدست آوردن آخرین داده های علمی و قوانین و فرمول های علمی قرن 21 را نیز ندارند،  و فقط به فکر حفظ حقوق ماهیانه و درآمد های خاص آن شغل می باشند.  آنها باید بدانند،  در بخش گرایش های تاریخ،  حیثیت تاریخ مردم،  و شکل گیری و ساخت آینده کشور مطرح است،  و این مهم شوخی بردار نیست.
      گاه ما به بخش های تاریخی دانشگاهی و یا سیستم آموزشی درباره موضوعی از تاریخ،  که نوشته و می گویند،  اعتراض می کنیم،  چون آن عده سواد کافی برای پاسخ حرفه ندارند،  جهت خلاص شدن از دست ما،  می گویند،  شما مدرک دانشگاهی مرتبط ندارید.  ولی متأسفانه خود آنها حتی یک مقاله و یک سایت شخصی یا دانشگاهی مرتبط علمی ندارند،  فقط به نوعی رفته اند سرکار در سیستم آموزشی.  در مهندسی،  اگر مهندس مربوطه سواد کافی نداشته باشد،  ساختمانی،  پلی و یا سدی خراب می شود،  و تعدادی کشته می شوند،  و در پزشکی هم این گونه،  تعدادی کشته می شوند،  اما در بخش تاریخ کشور و تمام مردم از دست می روند.
   مهم:  کار من در این وبلاگ عملکرد متفاوت و ایجاد دگرگونی بنیادی در علم و دانش تاریخ ایران است،  مشروح در سخن وبلاگ
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون به مقام آموزشی و غیره درباره موضوعی گفته و نوشته اید؟   
پایان نامه های تقلبی و ربایش علمی در ایران
ربایش در ایران،  معضلی که کمر ایران را خواهد شکست،  و ایرانی را بیچاره و….می کند.!!!
عکس کاریکاتور بز گیری از نشریات،  مربوط به دوران بابک زنجانی،  عکس شماره 7223.
      ربایش تنها به پایان نامه ها مربوط نمی شود،  حتی مقالات را هم از کتابها و تارنما های یکدیگر می ربایند،  و این ربایشها خود بخود به دارایی های شخصی،  و ثروت ملی هم رسیده است.  حتی شنیده می شود،  که در خارج از ایران هم می گویند،  و مدارک، پایان نامه ها، مقالات و… ایرانی ها را بی اعتبار می دانند.
   پرسش از عموم:  باید چکار کرد،  که این ربایشها در ایران برطرف شود و دیگر نباشد؟
    عکس فروش پایان نامه،  از بازار خوب پایان نامه فروشی های برخی خیابان های تهران و شهرها،  عکس شماره 7871.
      چند مطلب زیر را از بطور اتفاقی در جستجو اینترنت یافتم،  و در زیر پست می کنم:
شفا آنلاین http://shafaonline.ir/fa/news/39545  تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۳   :  پدیده خرید و فروش پایان نامه و سرقت علمی اکنون به یک معضل جدی در نظام آموزش عالی تبدیل شده و افزون بر جامعه علمی و دانشگاهی، دغدغه‌ای جدی برای دولت هم به شمار می‌آید.
 حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنچه «پایان‌نامه فروشی» و «کپی‌برداری علمی» نامیده، انتقاد کرده و گفته است که شأن علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر سؤال برود و دستگاه‌های مرتبط باید با این اقدامات مقابله کنند. حالا به نظر می‌رسد با ورود دولت به این موضوع باید منتظر راهکارهای جدی برای برخورد با این معضل علمی باشیم. در همین خصوص با دکتر سیروس علیدوستی رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به گفت‌و‌گو نشستیم که در زیر می‌خوانید:
علت اصلی رونق بازار خرید و فروش پایان نامه چیست؟
وقتی به این مسأله نگاه می‌کنیم، علائمی را می‌بینیم که نشان دهنده عارضه‌ای است که در نظام آموزشی ما وجود دارد. همین طور که ممکن است در هر سیستم اداری دیگری هم وجود داشته باشد. بنده فکر می‌کنم به موضوع خرید و فروش پایان نامه و سرقت علمی باید به عنوان یک بیماری بنگریم به اینکه چه عواملی باعث می‌شود که دانشجو به سمت خرید پایان نامه برود و چرا استادی که از کپی بودن آن پایان نامه یا رساله اطلاع پیدا می‌کند واکنشی نشان نمی‌دهد. خرید و فروش پایان نامه در کنار نویسنده میهمان از عمده بدرفتاری‌های علمی است که در نظام آموزشی ما همزمان با گسترش تحصیلات تکمیلی رو به افزایش است.   رویکرد دانشگاه‌ها تا چه حد در رواج پایان‌نامه فروشی مؤثر بوده است؟
این موضوع مانند سایر موضوعات اجتماعی به عوامل متعددی برمی‌گردد و این طور نیست که این معضل چند روزه و چند ماهه اتفاق افتاده باشد، بلکه موضوعی است که سال‌ها ادامه داشته و اکنون در فرهنگ جامعه ما جا افتاده است. بعضی وقت‌ها فشار زیادی که در دانشگاه به دانشجو می‌آید باعث می‌شود دانشجو توان انجام تهیه پایان‌نامه را نداشته باشد و به سمت تهیه پایان نامه برود. ساده نمی‌توان جواب داد که چرا دانشجویان به سمت راحت طلبی و خرید پایان نامه رفته‌اند، اما اگر بخواهیم خیلی ساده به این موضوع نگاه کنیم به چند عامل می‌توانیم اشاره کنیم؛ عواملی مانند اینکه دانشجو توان پژوهش و نگارش یک پایان نامه را ندارد یا به دلیل مشغله کاری زمان تهیه پایان نامه را ندارد، بویژه در برخی از رشته‌ها که نیاز به کار آزمایشگاهی و کارگاهی است و امکاناتش وجود ندارد دانشجویان بیشتر به سمت خرید پایان‌نامه می‌روند ضمن آنکه با توسعه تحصیلات تکمیلی نسبت تعداد دانشجو به استاد کم شده و با افزایش فشار کاری استادان، بررسی دقیق پایان نامه‌ها امکانپذیر نیست. علاوه بر اینکه در این پژوهشگاه همه آمارها و پایان‌نامه‌‌های دانشگاه‌های سراسر کشور موجود نیست که همین موضوع نیز احتمال سرقت علمی و خرید و فروش پایان نامه را افزایش می‌دهد. در پژوهشگاه ایران داک نزدیک به 300‌هزار پایانامه موجود است درحالی که تعداد پایان نامه‌ها در دانشگاه‌ها بسیار بیشتر از این  تعداد است.   ریشه‌ های فرهنگی خرید و فروش پایان‌نامه چیست؟
ریشه‌ این بدرفتاری علمی را در مسائل فرهنگی، اجتماعی و نبود قوانین بازدارنده نیز می‌توان یافت. به نظر بنده مسائل پیچیده را نمی‌توانیم با راه حل ساده حل کنیم و باید برای آن راه حل پیچیده داشته باشیم و زمان و انرژی صرف کنیم، در حال حاضر خرید و فروش پایان نامه رو به گسترش است و صحبت‌ها و نگرانی‌هایی که اخیراً مطرح می‌شود گواه بر این موضوع است. اگر ریشه این بد اخلاقی‌ها را در مسائل فرهنگی بخواهیم جست‌و‌جو کنیم باید از زمانی شروع کنیم که پدر و مادر مشق و تکالیف بچه‌ها را انجام می‌دهند از آن زمان کودک یاد می‌گیرد که می‌شود تکالیف خود را کس دیگری انجام بدهد. ضمن آنکه برخی از دانشجویان ما راحت طلب هستند و می‌خواهند با کمترین تلاش و زحمت مدارج علمی را طی کنند و مدارک کارشناسی ارشد و دکترا را بگیرند. مسائل اجتماعی نیز در این زمینه دخیل است، متأسفانه ملاک ارزشگذاری در افراد، کسب و کار، ارتقای شغلی و نظام حقوقی ما بر پایه مدرک دانشگاهی است و همین امر باعث می‌شود که افراد بیش از آنکه به فکر ارتقای سطح دانش و آگاهی خود باشند برای گرفتن مدرک بالاتر تلاش می‌کنند و بهانه‌ای می‌شود برای آنکه از هر راهی مدرک تحصیلی را به دست آورند.
یک جنبه دیگر این موضوع هم حقوقی است، متأسفانه قوانین مناسبی برای برخورد با متخلفان و سارقان علمی وجود ندارد به همین خاطر سیستم دانشگاهی در برخورد با متخلفان ترجیح می‌دهد مشکل بین استاد و دانشجو برطرف شود و پیگیری و مجازاتی با متخلفان صورت نمی‌گیرد. از نظر فناوری و سخت افزاری هم برای بررسی پایان نامه‌های کپی برداری شده و سرقتی مشکلاتی داریم که باید برای آن کار جدی صورت بگیرد.   البته بازار پر سودی هم برای فروشندگان پایان نامه ایجاد شده، آیا در این شرایط می‌توان انتظار داشت که با این مشکل ریشه‌ای برخورد کرد؟
بازار خرید و فروش پایان نامه، بازار پرسودی شده که هم خریدار و هم فروشنده از آن سود می‌برند، دانشجو با کمترین تلاش و با کمترین هزینه صاحب یک پایان نامه می‌شود و فروشنده هم از این راه شاغل شده و کسب درآمد می‌کند و چون این کار پنهان است برخوردی نیز با آن نمی‌شود. کسانی که پایان نامه را تهیه می‌کنند و می‌فروشند، یک پایان نامه جدید نمی‌نویسند، بلکه ناچار هستند از منابع زیادی که در دست دارند کپی برداری کنند. این منابع از راه‌های زیادی در دسترس همه قرار می‌گیرد به عنوان نمونه در مراحل تایپ پایان نامه و صحافی و… یک نسخه از آن در سیستم آنها کپی می‌شود و بعدها در لوح فشرده‌ای پایان‌نامه‌هایی را که در دست دارند می‌فروشند.   آیا می‌توان با خاطیان برخورد کرد؟
پیدا کردن افراد متقلب سخت است اما اگر مجازات سنگین باشد می‌تواند برای دیگران بازدارنده باشد و متنبه بشوند. برای تحقق این امر نیاز به مقرراتی است که بازدارنده بوده و با تکنیک علمی، پایان‌نامه‌ها قابل پیگیری باشند. البته وزارت علوم به تازگی لایحه‌ای را در همین خصوص تهیه کرده و در حال بررسی در هیأت دولت است که در صورت تصویب و مشخص شدن راهکارهای آن می‌توان تا حد زیادی از گسترش سرقت علمی در قالب خرید و فروش پایان نامه جلوگیری کرد. برای آنکه تخلفی تکرار نشود باید مجازات‌ها سنگین باشد تا از تکرار آن پیشگیری شود، تاکنون مقررات سختگیرانه‌ای وجود نداشته ولی کمیته انضباطی در صورتی که قوانین تدوین شود توانایی برخورد قاطع با متخلفان را دارد، البته پیدا کردن تکنیک‌هایی که بتوان با آن متخلفان را شناسایی کرد نیز باید بازتعریف شود.   آیا آماری از میزان پایان نامه‌های تقلبی و سرقتی موجود است؟
آماری در این زمینه در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات نداریم، به صورت جسته گریخته به کپی‌برداری‌ها و تقلب‌هایی پی می‌بریم اما به دلیل حجم بالای اطلاعات و پیچیدگی‌های موجود امکان دسترسی به تمامی اطلاعات وجود ندارد، البته در حال حاضر، نرم افزار تشابه یاب برای پیگیری سرقت‌های علمی موجود است اما استفاده از نرم افزارهای تشابه یاب هم دارای مشکلات خاص خود است. به عنوان نمونه منابع ما همگی دیجیتال نیستند و بسیاری از منابع ما اسکن شده‌اند که در منابع اسکن شده، امکان جست‌و‌جو وجود ندارد. بنابراین این پیچیدگی‌ها اجازه نمی‌دهد که دسترسی به تمامی اطلاعات وجود داشته باشد اما با توجه به اینکه منابع در حال دیجیتالی شدن هستند امیدواریم در آینده راهکاری در این زمینه وجود داشته باشد.   معضل خرید و فروش پایان نامه چه پیامدهایی برای نظام آموزشی ما دارد؟
بزرگترین خطر برای آموزش عالی این است که مدرک دانشگاهی بی‌اعتبار شود و اعتماد به مدرک دانشگاهی از بین برود بخصوص در کشور ما که بنیان اشتغال و کسب و کار و درآمد براساس مدرک دانشگاهی استوار است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته شایستگی افراد نه با مدرک تحصیلی، بلکه با توانایی‌های افراد سنجیده می‌شود ضمن آنکه اگر در سطح جامعه القا شود که تقلب آسان است و رسیدگی هم به آن نمی‌شود این تقلب علمی رواج و گسترش پیدا خواهد کرد و آسیب آن به خود دانشگاهیان بر خواهد گشت، چرا که می‌بینند با صرف انرژی و زمان کمتر می‌توانند مدرک دانشگاهی خود را کسب کنند و دیگر نیازی به تحقیق و مطالعه نیست.   نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در حفظ پایان نامه‌ها و جلوگیری از سرقت علمی چیست؟
این پژوهشگاه از سال‌ها پیش در دهه50 عملاً کار خود را با گردآوری پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشجویان داخل و خارج کشور آغاز کرد و هم‌اکنون مخزن عظیمی از پایان نامه، مقالات و رساله‌های دانشگاهی را در اختیار دارد. در حال حاضر ما در این پژوهشگاه بررسی می‌کنیم که پایان نامه‌های نوشته شده با سایر مقالات گذشته مشابهت دارد یا خیر و مصداق سرقت علمی هست یا نه…. پژوهشگاه ایران داک می‌تواند با بررسی همه پایان‌نامه‌ها، دستیار دانشگاه و استاد شود و در آن زمان می‌توانیم قضاوت کنیم که آیا یک پایان نامه سرقت علمی بوده یاخیر!در حال حاضر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با بیش از 300هزار پایان‌نامه و رساله بزرگترین مخزن رساله دانش‌آموختگان است، از این تعداد 120هزار اثر تمام متن و قابل جست‌و‌جو است، البته برخی دانشگاه‌ها متن کامل پایان نامه‌ها و مقالات را در اختیار ما قرار نمی‌دهند به طوری که از 60 هزار پایان نامه که در کشور دفاع می‌شود حدود 45هزار پایان‌نامه را ما در این پژوهشگاه دریافت می‌کنیم و برای اینکه این آثار علمی در اختیار ما قرار بگیرد نیاز به اجازه دانشگاه‌ها داریم، از این رو در حال گفت‌و‌گو با رؤسای دانشگاه‌ها هستیم.   آیا امکان دسترسی سازمان‌ها و ارگان‌ها به این آثار وجود دارد؟
اینکه متن کامل رساله‌های علمی را بتوان مشاهده کرد و یا در اختیار سازمان و وزارتخانه‌هایی قرار داد تابع مقرراتی است که برپایه قرارداد و تفاهمنامه میان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات و دانشگاه‌ها انجام می‌شود. در این زمینه علاوه بر دانشگاه‌های دولتی، منابع علمی دانشگاه آزاد نیز در حال پیوستن به این سامانه قرار دارد و هم‌اکنون تفاهمنامه‌هایی با واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در حال انعقاد است.
<><><><><><><><><><><> 
فروش پایان نامه; صفحه ای 600 تومان!
http://ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=57885
تقلب علمی در حال تبدیل شدن به اپیدمی است و این یک فاجعه است. مراکزی در همین شهر و در نزدیکی ما به درآمدزایی مشغولند که پایان نامه را نه بر اساس مقطع تحصیلی بلکه بر اساس تعداد صفحات به فروش می رسانند و کسی مانع آنها نیست.بین انواع و اقسام آگهی ها و تبلیغات اطراف دانشگاه تهران، آگهی فروش پایان نامه های دانشجویی شاید کمتر به چشم بیاید اما برای خیل عظیم دانشجویان ترم آخر کارشناسی و یا کارشناسی ارشد احتمالا این داستان به گونه دیگری رقم خواهد خورد.سه دستگاه رایانه و سه کارمند کلیه امکانات مورد نیاز مکانی هستند که ظاهرا امتیاز انحصاری بانکی منحصر به فرد از پایان نامه ها و پروژه های مختلف دانشجویی را برای دستیابی به هرگونه پایان نامه در هر مقطع از هر رشته تحصیلی و با هر سوژه ای که بخواهی دارد. تنها کافی است که کمی سر کیسه را شل کنی. البته زحمت انتخاب نیز با خود شماست. هر چند کارمندان زحمت کش این موسسه فنی آن قدر دلسوز هستند که در زمان انتخاب پایان نامه نیز شما را راهنمایی کرده و مشاوره رایگان ارائه می دهند.خیل عظیم دانشجویانی که بیرون و داخل مغازه یافتن پایان نامه های موعود خویش را انتظار می کشند نشان از آن دارد که این موسسه از اقبال عمومی درخور توجهی برخوردار است.عجیب این که پایان نامه های مقاطع مختلف تحصیلی اعم از لیسانس و فوق لیسانس و دکتری از نظر قیمت تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها عامل تعیین کننده قیمت پایان نامه ها تعداد صفحات آنهاست.عجیب این که پایان نامه های مقاطع مختلف تحصیلی اعم از لیسانس و فوق لیسانس و دکتری از نظر قیمت تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها عامل تعیین کننده قیمت پایان نامه ها تعداد صفحات آنهاست.بعد از انتخاب پایان نامه مورد نظر، تعداد صفحات آن را شمرده و قیمت تمام شده را به عبارت صفحه ای 600 تومان محاسبه می کنند که برای یک پایان نامه صد و چند صفحه ای که قسمت من بود چیزی نزدیک به 80 هزار تومان هزینه در بر داشت.البته با وجود آن که 80 هزار تومان برای دریافت یک پایان نامه تخصصی 130 صفحه ای کارشناسی ارشد نرخ چندان زیادی به نظر نمی رسد، مسئولان این موسسه از سر خیرخواهی نوع دیگری از پایان نامه را نیز آماده ارائه دارند که منابع تحقیق آنها فرق داشته و طبعا قیمت پایین تری دارد.این پایان نامه ها هر صفحه 400 تومان قیمت دارند که متعلق به دانشجویان بیچاره ای است که پایان نامه های خود را برای تایپ و یا صحافی و ویرایش به این موسسه سپرده اند.اما شما این را نخواهید فهمید چرا که پشت میز بوده و از اطلاعات داخل رایانه مسئول محترم این موسسه فنی و یا بانک جامع پایان نامه های فروشی بی خبر هستید.وقتی از امکان لو رفتن و یا مشخص شدن دزدی بودن پایان نامه حرف می زنید مسئولین این موسسه فروش پایان نامه تاکید می کنند در صورت تغییری جزئی در تیتر پایان نامه و کشیدن دستی بر ظاهر مطالب آن، جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.اما چنانچه کمی جسارت و زرنگی به خرج داده و به آن سوی میز متمایل شوید تازه می توانید ببینید که پایان نامه هایی با قیمت صفحه ای 400 تومان در قالب بانکی گسترده در رایانه موسسه موجود است و پایان نامه هایی با قیمت صفحه ای 600 تومان از طریق جستجو در پژوهشگاهی که پایگاهی علمی و معتبر در خصوص پایان نامه های دانشجویی دانشگاههای مختلف است به دست می آید.وقتی با چهره ای نگران از امکان لو رفتن و یا مشخص شدن دزدی بودن پایان نامه حرف می زنید و در این باره سئوال می کنید، مسئولین بانک جامع پایان نامه های دزدی با چهره ای آرام به شما این نوید را می دهند که در صورت تغییری جزئی در تیتر پایان نامه و کشیدن دستی بر ظاهر مطالب آن، جای هیچگونه نگرانی در این باره وجود نخواهد داشت.یکی از کارمندان این موسسه با لبخندی آرامش بخش می گوید: این کار همیشگی ماست و روزانه کار مشتری های متعددی را بدین طریق راه انداخته ایم که تا کنون به مشکل خاصی بر نخورده اند.کارمند دیگری تاکید می کند که نام دانشگاه و استاد راهنمای این پایان نامه ها مشخص است لذا با چک کردن آنها با دانشگاه و اساتید مشتری می توان از لو نرفتن کپی برداری از پایان نامه ها اطمینان حاصل کرد.در آخرین گردهمایی معاونین پژوهشی دانشگاههای سراسر کشور مقرر شد ثبت پیشنهاد تحقیق یا پروپزال پایان نامه توسط تمامی دانشگاهها در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات اجرایی شود. این موضوع با هدف جلوگیری از ارائه طرحهای تحقیقاتی و پروپزال های تکراری پیش بینی و تصویب شده که تمامی دانشگاه های کشور ملزم به اجرای آن هستند.حال این سئوال مطرح می شود که آیاد با وجود تمام پیش بینی های وزارت علوم و دانشگاهها برای جلوگیری از تقلب و تکرار در ارائه پایان نامه ها آیا تغییری مختصر در تیتر و ظاهر این پایان نامه ها همه تمهیدات پیش بینی شده را نقش بر آب خواهد کرد؟اگر پاسخ منفی است که تکلیف دانشجویانی که برای اخذ پایان نامه های تقلبی و بی اساس مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری صفحه ای 600 تومان پول می دهند چیست و اگر پاسخ مثبت است که چه کسی پاسخگوی سهل انگاری مسئولان در این زمینه خواهد بود؟
مدرک خریدنی است،  رسمی و قانونی در دانشگاه معتبر و غیره،  با شهریه و رشوه،  و یا در بازار،  ولی سواد خریدنی نیست،  سواد سالها زحمت می خواهد.
مدرک دانشگاهی تقلبی
      در جستجوها بنویسید "مدرک دانشگاهی تقلبی" و کلی اطلاعات در این باره بدست آورید،  نمونه های آنرا در زیر کپی پیس کردم>    ــــــــ  جراید:
   نمونه یک:  قیمت مدرک دانشگاهی تقلبی در بازار
بازار فروش مدرک تحصیلی همانند دیگر بازارها برای مردم داغ داغ است.  تنوع این بازار هم آنقدر زیاد است که توانسته نیاز های همه گروه‌ها را دریابد. قیمت‌ها در این بازار هم ‌بسته به نوع مدرک تحصیلی متغیر است.
نرخ ثابتی در این بازار وجود ندارد و اغلب افرادی که به فروش مدرک دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و حتی فروش مدارک دانشگاه‌های خارجی می‌پردازند، قیمت‌های مخصوص به خود را دارند که این قیمت‌ها بسته به اینکه مدرک تحصیلی متعلق به کدام دانشگاه باشد، قابل‌استعلام باشد یا خیر و حتی در برخی موارد ریز نمرات هم به آن اضافه شده باشد، بالا و پایین خواهد شد.  بر همین اساس، هزینه اخذ مدرک سیکل و دیپلم به ترتیب یک میلیون و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
اما در مقطع تحصیلات عالی قیمت‌ها بیشتر به دلار گرفته می‌شود. برای مدرک لیسانس ۳ هزار دلار، برای خرید مدرک کارشناسی ارشد ۵ هزار دلار و برای دکترا نیز ۱۵ هزار دلار گرفته می‌شود تا مدرک برای فرد از دانشگاه‌های مجازی مالزی یا حتی امریکا صادر شود، البته در برخی از مؤسسات هم توافق بین خریدار و مؤسسه انجام می دهند و مؤسسه فروش مدرک به خریدار با سفته این تضمین را می دهد که سازمان مربوطه متوجه جعلی بودن مدرک نشود.
   نمونه دو:  خرید و فروش رسمی مدارک معتبر دانشگاهی
 …  در حالی که پس از تب و تاب اولیه بررسی مدارک مدیران، به نظر می رسید ماجرای صحت مدارک مدیران فروکش کرده است، دیروز خبرگزاری مهر گزارشی مفصل از فعالیت شرکتی منتشر کرد که به طور رسمی اقدام به تهیه مدرک معتبر دانشگاهی برای مدیران می کند؛ شرکتی که مدعی است در سه یا چهار هفته، در ازای دریافت مبلغ دو تا هشت میلیون تومان از کالج یا دانشگاه های معتبر دنیا به افراد مدرک دانشگاهی می دهد؛ مدرک «معتبر»ی که همه احتمالاتی را که پیش از این برای برخی مدیران دردسرساز شده بود، پیش بینی کرده و صحبت از استعلام های رسمی و ارائه ریزنمرات می کند.
   پرسش از عموم:  آیا شما درباره این وضع فکر و اقدام کرده اید؟  یا بی خیال هستید؟
    عکس فروش پایان نامه،  از بازار خوب پایان نامه فروشی های برخی خیابان های تهران و شهرها،  عکس شماره 7871.
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ   http://arqir.com
 
این نوشته در عمومی ایران ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.