تاریخ دین و آئین در ایران

تاریخ دین و آئین در ایران
پیش نویس
ما انسانها و تمام تمدن های بشری تجربه ای درحال گذریم.
           با سنگ گورها و سنگ نگار های اولیه،  که نشان از اعتقادات دینی و شبه دینی است،  تا آثار بزرگ دینی امروزه،  تاریخ دین و آئین ایران شکل گرفته است.  چون این وبلاگ برای بررسی دروغ های تاریخ است،  بخش هایی مربوطه به موضوع وبلاگ را می نویسم.  یکی از مهمترین دست آویز های تاریخ نویسی استعماری،  همین موضوع تاریخ دین و آیین است،  که آنها با دروغ گفتن در این تاریخ،  باعث می شوند،  استعمار و امپریالیسم به اهداف خود برسد.
تاریخ دین و آئین در ایران
تصویر مراسم دینی در دهه ۱۳۰۰ میدان مرکزی تهران،  عکس شماره ۳۳۶۴.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
تاریخ دین و آئین در ایران
تصویر لوگوی مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استماری نیافتید،  عکس شماره ۱۶۰۶.
. . .  ادامه دارد و باز نویسی می کنم . . .
آغاز تاریخ دین و آیین ایران
      در واقع تاریخ و تمدن ایران وابسته به تاریخ و تمدن قاره کهن می باشد،  و این قاره پایه های مهمی در تمدن بشری را بنا نهاده است،  در این موارد کتاب ها و مدارک بی شمار وجود دارد،  که از تکرار آنها خود داری می کنم.  به دلیل جغرافیایی ملل قاره کهن از همان ابتدای تمدن،  فرهنگ مشترکی یافتند،  البته این فرهنگ در آداب و سنن، یا روش ها گوناگون بود، اما در معنی یکنواختی داشت که تا به امروز باقی است.  سرزمین وسیع ایران که در مرکز قاره کهن قرار دارد،  چهار راه این قاره بود،  بدین جهت نمونه کامل و مجموع تمام فرهنگها و تمدن های قاره کهن را در خود محفوظ داشته،  و به دلیل همین چهار راهی و تبادل فرهنگی و تمدنی،  انکشاف بیشتر و رو به جلو در رشد و تکامل پیدا کرد،  به تاریخ ری مراجعه شود.  یکی از مهمترین دست آورد های این چهار راهی که همراه با جغرافیای متفاوت بود،  باعث گردیده که از ابتدای تاریخ مردمی شجاع و دلیر داشته باشد،  که ضمن بدست آوردن توانایی بالا در زندگی، استدلال و منطق را نیز به خوبی کسب کنند،  و دارای قدرت نظامی و دفاعی بی نظیری هم گردند،  و متعاقب آن به هیچ عنوان اشغال فرهنگی و نظامی اجنبی را نپذیرند.
      در دوران استعمار و امپریالیسم بسیاری از کشور ها از چین و هند گرفته تا آفریقا و لاتین،  به اشغال فرهنگی و نظامی استعماری در آمدند،  حتی کشور ها و مللی در حواشی قاره کهن هم به اشغال رفتند،  غیر از سرزمین ایران که فرهنگ و مرز نظامی و جغرافیایی خود را حفظ نمود.  اگر بخش هایی از خاک ایران بزرگ در دویست سال گذشته از آن جدا گردید،  توسط خود مردم و ملل ایرانی در ادامه خواست اقتصادی و سیاسی بوده است،  هرگز ارتش خارجی نتوانسته در ایران پیروزی جنگی بدست آورد.  از این موارد منجمله قرار داد های گلستان و ترکمن چای در پست های فصلی وبلاگ توضیح داده ام.  همانگونه که چند بار در جاهای دیگر وبلاگ نوشته ام مطالب نو می باشند،  که در کتابها وجود ندارند،  بنا بر این شما در وبلاگ انوش راوید مقالات متفاوت خواهید دید،  ضمن حفظ آزادی اندیشه و قلم و در محیطی دمکرات آنها را به بحث بگذارید.
      امیدوارم جوانان همه ملل عزیز و هم فرهنگ قاره کهن که فارسی یا انگلیسی می دانند،  مقالات وبلاگ انوش راوید را به زبان های ملی و محلی خودشان ترجمه نمایند.  عزیزان جغرافیا و تاریخ قاره کهن،  یعنی سرزمین اباء اجدادی خود را بدور از دروغ های دشمنان تاریخی بدانید،  و گسترش دهید.  دین، آیین، مذهب، کیش، سنت، طریقه، شریعت، رسم، روش و…. در واقع همه یک مفهوم را می رسانند،  در این وبلاگ با کلمات بازی نمی شود،  ضمن تعریف نوین،  اصل علم مفهوم و کار برد آن است.  دین و فرهنگ تاریخی ملل قاره کهن،  هم زیستی مسالمت آمیز برای تمام اندیشه ها و روشها بوده است،  دلیل آن در شرایط جغرافیایی و نیاز تمام مردم به یکدیگر قرار داشته است.
دین ها و آیین های ایران پیش از تاریخ
      تنها راه آگاهی از احوال انسان در زمان های پیش از تاریخ صنایعی است،  که انسان در آن روزگار از خود به یادگار گذارده،  مثلاً دقت در جزئیات نقوش و شیوه ساختمان، یک ظرف گلی یا یک تبر و پیکان سنگی،  و نقاشی های غاری و دیواری و کنده کاری ها و مجسمه ها،  که از روزگار کهن به جای مانده،  بسیاری از مطالب تاریک مربوط به زندگی و آیین های انسان اولیه ماقبل از تاریخ را روشن می کند.  زندگی و آیین ها انسان های اولیه در ایران نسبت به اروپا متفاوت بوده است،  زیرا آغاز تمدن و چه بسا کل بشر،  از منطقه تمدن کهن جی بوده است.
      از زمانی که بشر به دوران تمدن کشاورزی رفت،  طبقات اجتماعی هم پدید آمدند،  طبقات ۱ ــ شاه و  کاهن و اعیان یک درصد،  2 ــ نیرو های سرکوب لشکری و کشوری ۴ درصد، ۳ ــ مردم زحمتکش کشاورز و کارگر ۹۵ درصد.   در طول تاریخ این سه طبقه به ۶ تا ۱۰۰ طبقه افزایش یافت.  از آن زمان بمنظور اداره امور اجتماعی و روحی و معنوی مردم،  دین های اولیه پدید آمدند،  و پشت سر آن هم ماجرا های دینی،  که هر یک با شرایط زمان تکمیل کننده قبلی بودند،  این داستان سر دراز دار،  تا زمان نوشتن کامل فعلاً لینک زیر را ببینید:
چهار چوب جهان
      ابتدایی ترین دانش بشر از جهان،  شامل چهار عنصر آب، باد، آتش، خاک،  بود،  و آنرا بشکل یک بعلاوه نشان می دادند،  من این را بنا به گفته چند پیر روستایی در دهه ۱۳۵۰،  چهار چوب جهان،  یا گردونه جهان می نامم،  این چهار چوب جهان،  در ادامه تمدن،  توسط آئین های دیگر مورد استفاده قرار گرفت،  و به گردونه مهر، گردونه میترایی و غیره گفته شد،  و در هر دوره از تمدن مطالبی و داستان های به آن افزوده شد.  در دوران های اولیه زندگی بشر،  هنوز چهار چوب جهان بدست دینها نیافتاده بود،  و بشر  که در طبیعت زندگی کامل بسر می برد،  آن را ستایش می کرد،  و  در آن زندگی هنوز مفهومی از پرستش شکل نگرفته بود.
تاریخ دین و آئین در ایران
   عکس چهار چوب جهان،  که بر سنگها و ظروف پیش از خورشیدی ایرانی باقی مانده است،  عکس شماره ۲۹۵۳.
تاریخ دین و آئین در ایران
   عکس گچ بری گردونه مهر،  گردونه مهر در دور های مختلف تاریخی،  بفراوانی در در و دیوار و ظروف دینها و آئین های مختلف دیده می شود،  عکس شماره ۵۴۲۳.
تاریخ دین و آئین در ایران
   عکس گردن بند با آرم گردونه مهر،  که از تاریخ طولانی پنج هزار سال در ایران باستان برخوردار است،  عکس شماره ۵۴۲۲.
   ــ  جهت دیدن گردونه چهار اسبه مهر و میترا،  و آثار دیگر به موزه مجازی وبلاگ بروید.
آئین های دوران کهن ایران
بزودی پست می کنم
آئین آلت پرستی،   در تمدن کهن ار        . . . بزودی . . .
آئین آتش پرستی،  در تمدن کهن آت       . . . بزودی . . .
آئین گاو پرستی،  در تمدن کهن جی         . . . بزودی . . .
آئین کیومرث،  در ایران باستان             . . . بزودی . . .
آئین زروان،  در ایران باستان                . . . بزودی . . .
آئین زرتشت،  در ایران باستان                . . . بزودی . . .
. . . و دیگر آئین های تاریخ ایران             . . . بزودی . . .
کلیسای باستانی جالب
تاریخ دین و آئین در ایران
   عکس یک کلیسای تاریخی در دل کوه در کشور اتیوپی جنوب اریتره،  و تصویر دیواری عیسی مسیح که بیش از هزار سال قدمت دارد،  مربوط به زمانی است که اروپائیان نمی دانستند آفریقای تاریخی غیر از حاشیه مدیترانه وجود دارد،  چه برسد به شاخ آفریقا.  این تصویر دیواری که در تلویزیون دولتی اتیوپی نشان داده شد،  دقیقاً می گوید که اشخاص تصویر،  سفید پوست و با نوع پوشاک از ایران هستند.  کسانی که چین و هند ایران را چند هزار کیلومتر جابجا کردند،  اریتره و… ایران را هم براحتی واگذار کردند،  عکس های شماره ۴۱۶۷ و ۴۱۶۸.
. . .  ادامه دارد و باز نویسی می کنم . . .
 آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ   http://arqir.com
 
این نوشته در تاریخ ایران ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

۲ پاسخ به تاریخ دین و آئین در ایران

  1. بازتاب: تاریخ و جغرافیای شهر ری - ارگ ایران - انوش راوید

  2. بازتاب: تاریخ یلدا چله بزرگ چله کوچک - ارگ ایران - انوش راوید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *