تاریخ شاهنشاهی ساسانیان

شاهنشاهی ساسانیان
    پیش نویس
      تاریخ یک علم است مانند همه علوم،  قوانین و فرمول های دقیق دارد،  عدم توجه به آنها نوشته های تاریخ، داستان های دروغی می شوند،  و نباید آنها را به عنوان منابع استفاده نمود.
   توجه ــ  تا تکمیل نمودن تحقیقات و پاک کردن دروغها از  تاریخ شیرین ایران،  تاریخ شاهنشاهی ساسانیان بطور کامل پست نمی شود،  فعلاً برای این بخش تاریخ به اینجا مراجعه شود.
تاریخ شاهنشاهی ساسانیان
تاریخ شاهنشاهی ساسانیان
عکس بشقابی از دوره ساسانی،  عکس شماره ۲۷۲۳.
دوران شاهنشاهی ساسانیان
      ایرانیان باستان دستگاه خلقت را میدان جنگ خوبی با بدی یا محل نبرد بین روشنایی با تاریکی می دانستند،  و انسان را مبارز این میدان می شماردند،  کاری که جنبش برداشت دروغ ها از تاریخ پیشه کرده است،  یعنی مبارزه با تاریکی و دروغ و بدی بر پایه و اساس انسانی.  باستانیان ایرانی خانه سازی و احیای زمین و بذر افشاندن و ساختن قنوات و درختکاری و پرورش دام را از کار های نیک می شمردند که اهورا مزدا آنرا می خواهد.  پندار نیک،  گفتار نیک،  کردار نیک،  شعار ایشان بود و آنرا وسیله رستگاری می دانستند.  اهریمن را مظهر بدی و او را دشمن می دانستند،  همان گونه که امروزه انوش راوید وجود اهریمن های دروغ گوی تاریخ را در گفته و نوشته هایش گوشزد می کند.
   در واقع پادشاهی ساسانیان ادامه حکومت های شکل یافته ایرانی از زمان سلسله ایلام یا در واقع بخش اول هخامنشی می باشد،  که به دنبال انقلاب های انسانی ایرانی جهش هایی را در تاریخ تمدن بوجود آورده است.  ساسانیان خود را وارث هخامنشیان و شاهان آن خود را از اعقاب و نوادگان شاهان هخامنشی می دانستند، تمدن و فرهنگ در گذر زمان رشد یافته بود،  ولی همان تشکیلات اداری هخامنشی را پذیرفته و ضمن پر بار نمودن آنرا احیا کردند.  خط و زبان دوره ساسانی پهلوی بود که در اینجا گفته شده است، هنر های نقاشی و موسیقی و ادبیات در دوره ساسانی ترقی خوبی کرد،  صنایع فلز کاری و سفال گری به پیشرفت هایی رسید که تا به امروز باقی است.
   کرونولوژی ساسانیان بعد از میلاد به روایت تاریخ های موجود:
   سلطنت اردشیر اول از ۲۲۶ تا ۲۴۰ ــ یا اردشیر با بکان (ارتاگزرسس یا ارته خشتره) پسر بابک پسر ساسان با دختر پادشاه بازرنگی در نیسایه فارس (بیضای امروز) ازدواج کرد و پسرش بابک به حکومت شهر خیر در کنار دریاچه بختگان (نیریز) از بلوک فارس منصوب شد.  بابک برای پسرش اردشیر حکومت شهر دارابگرد را در فارس بدست آورد. 
   سلطنت شاهپور اول،  از ۲۴۰ تا ۲۷۱ ــ پسر اردشیر اول . . . .
   سلطنت هرمز اول،  از ۲۷۱ تا ۲۷۲ ــ  پسر شاپور اول . . . .
   سلطنت بهرام اول،  از ۲۷۲ تا ۲۷۵ ــ (وره ران) برادر کوچک هرمز اول . . . .
   سلطنت بهرام دوم،  از ۲۷۵ تا ۲۸۲ ــ ( وره ران) برادر کوچکتر هرمز اول . . .
  بهرام سوم،  282 . . . .
   سلطنت نرسی،  از ۲۸۲ تا ۳۰۱ ــ (نارسس) . . . .
   سلطنت هرمز دوم،  از ۳۰۱ تا ۳۰۹ (هرمیسداس) پسر نرسی . . . .
   سلطنت آذر نرسی،  310 ــ پسر هرمز دوم . . . .
   سلطنت شاپور دوم،  از ۳۱۰ تا ۳۷۹ ــ معروف به ذوالاکتاف . . . . .
   سلطنت اردشیر دوم،  از ۳۷۹ تا ۳۸۳ ــ . . . .
   سلطنت شاپور سوم،  از ۳۸۳ تا ۳۸۸ ــ پسر شاپور دوم . . . . .
   سلطنت بهرام چهارم،  از ۳۸۸ تا ۳۹۹ ــ (ورهران) پسر شاپور بزرگ . . .
   سلطنت یزدگرد اول،  از ۳۹۹ تا ۴۲۰ ــ پسر شاپور سوم . . . .
   سلطنت بهرام پنجم،  از ۴۲۰ تا ۴۴۰ ــ پسر یزدگرد اول . . . .
   سلطنت یزدگرد دوم،  از ۴۴۰ تا ۴۵۷ ــ پسر بهرام . . . .
   سلطنت هرمز سوم،  از ۴۵۷ تا ۴۵۹ ــ (هورمیسداس) پسر کوچک یزدگرد دوم . . .
   سلطنت فیروز اول، از ۴۵۹ تا ۴۸۳ ــ (پروزس) پسر بزرگ یزدگرد دوم . . . .
   سلطنت بلاش،  از ۴۸۳ تا ۴۸۵ ــ (ولگس) برادر فیروز . . .
   سلطنت اول قباد اول،  از ۴۸۵ تا ۴۹۸ ــ پسر فیروز یا بلاش . . . . .
   سلطنت جاماسب،  از ۴۹۸ تا ۵۰۱ ــ برادر قباد . . . .
   سلطنت دوم قباد اول،  از ۵۰۱ تا ۵۳۱ ــ . . . . .
   سلطنت خسرو انوشیروان،  از ۵۳۱ تا ۵۷۹ ــ پسر قباد . . . .
   سلطنت هرمز چهارم،  از ۵۷۹ تا ۵۸۹ ــ (هورمیس داس) پسر انوشیروان . . .
   سلطنت اول خسرو دوم،  از ۵۸۹ تا ۵۹۰ ــ (خسرو پرویز) پسر هرمز چهارم . . . .
   سلطنت بهرام ششم، از ۵۹۰ تا ۵۹۱ ــ  یا بهرام چوبینه . . . .
   سلطنت دوم خسرو پرویز،  از ۵۹۲ تا ۶۲۸ ــ . . . . .
   سلطنت قباد دوم،  از ۶۲۸ تا ۶۲۹ ــ معروف به شرویه . . . . .
   سلطنت اردشیر سوم،  629 ــ پسر قباد دوم . . . .
   سلطنت شهر براز، ۶۲۹ ــ . . . . .
   سلطنت یزدگرد سوم،  از ۶۳۴ تا ۶۴۲ ــ پسر شهریار و نوه خسرو پرویز . . .
   تاریخ ساسانیان را به مرور بررسی دقیق می نمایم و پست می کنم.

ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانیان، در تیسفون واقع در کشور عراق کنونی است.  این ایوان با عرض ۲۵ متر پس از پل گاومیشان در ایران،  عریض‌ترین طاق معماری باستان است.  بلندی آن ۳۷ متر و پهنای نزدیک به ۵۰ متر دارد.  بر بالای این طاق،  زمانی یک دیواری به بلندی ۷ متر وجود داشت.  همیشه زیبایی و عظمت این کاخ مورد توجه و حیرت شاعران و جهانگردان و تاریخ‌نگاران بود.

صحیح نویسی در تاریخ
     یکی از اشتباه های مهم در تاریخ ندانستن اختلاف نوع رژیم ها می باشد،  سلسله، حکومت، شاهنشاهی، را بطور گسترده در همه مراحل تاریخ نام برده اند.  سلسله یعنی حلقه های بهم پیوسته، حلقه هایی که خود جدا گانه هستند،  ولی در یک جمع یا مجموعه قرار دارند،  در تاریخ به مصر باستان می توان گفت سلسله،  که رژیم شامل حلقه هایی بود که از یکدیگر جدا ولی در نهایت در جمع یک رژیم بودند.  سلسله هخامنشی که دوره های اول آنرا بدون شناخت کامل ایلام گفته اند،  از آن جمله می باشد،  که با تحلیل های ساختار تاریخی اجتماع هم خوانی دارد.  بنا بر این در وبلاگ و نوشته ها هخامنشیان را بعنوان سلسله نام می برم.  حکومت، به رژیم هایی گفته می شود که فرمان روایی دارند،  ولی فاقد مرکزیت و قبله گاه هایی مانند کاخ سلطنتی و یا تاج شاهی و امثال آن می باشند، در تاریخ رژیم اشکانیان از این قبیل است،  در این وبلاگ از اشکانیان به نام حکومت اشکانیان نام می برم.  شاهنشاهی،  به رژیم هایی گفته می شود،  که پادشاهی از خاندانی خاص در رأس امور است و فرزند او جانشین می شود،  در این وبلاگ ساسانیان را می نویسم شاهنشاهی ساسانیان،  پادشاهی قاجاریه، پادشاهی پهلوی.  در این وبلاگ سعی می کنم واژه ها و اسامی را با تعریف هر چند کوتاه بنویسم،  تا اندکی از درهمی های موجود در کتاب های تاریخی کم کنم،  برای اطلاعات بیشتر به لینکها مراجعه شود.  امید است عزیزان تاریخ نگار به این نوع موضوعات توجه نمایند،  و در جهت بهبود واژه های تاریخی اقدام کنند، البته توجه داشته باشند،  اینکار تبدیل به بازی با کلمات نگردد.
تاریخ شاهنشاهی ساسانیان
عکس حکاکی شاپور ساسانی و دو پادشاه اسیر،  در نقش رستم،  عکس شماره ۵۶۷۲ .
 سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

Comments ۷

 • با سپاس از شما استاد ارجمند در کاوشهای زیبا و روشنگری هایتان پیرامون تاریکیهای تاریخ ایران مهربانی کنید و پیرامون حکومتهای گوناگون تاریخ پیش از اسلام همانند اشکانیان و ساسانیان جستارهای بیشتری به اشتراک بگذارید سپاس 

  • درود و سپاس از توجه شما، لطف نمایید در اینکار و تقاضای خودتان یاریم نمایید و مقاله ارسال کنید،  تندرست و پیروز باشید

 • […] سکه های ۱۵۰ سال اول اسلامی همچنان با نام شاهان و حاکمان شاهنشاهی ساسانیان ضرب می شد،  در اینجا توضیح نوشته ام.  در این نوع […]

 • […] نشان،  با تزیین بیش از چهل تکه یاقوت سرخ مربوط به شاهنشاهی ساسانیان،  عکس شماره ۵۳۶۲. ریتون سنگی    عکس یک جام […]

 • […] ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﮔﺬﺭ شاهنشاهی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ،  ﺍﻳﻦ ﺳﻜﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ زیاد ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ […]

 • درود برشما

  سرود صدای ایران درمرد کلیپ طاق کسری خواننده کی هست؟

 • درود برشما 

  این کلیپی هست درمورد طاق کسری…

  ترانه سرا وخواننده کی هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرچم و نشان تارنمای ارگ ایران
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید: لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کانال ارگ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید: دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید: ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید: پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید: جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید: تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران