فهرست تاریخ عمومی ایران

      تاریخ ایران،  نیاز به تحقیقات جدید علمی دارد،  تا از حالت داستان گونه خارج شود.  تاریخ ایران که امروزه در سیستم آموزشی ایران،  و کتاب های بازاری درباره تاریخ ایران وجود دارد،  بدون تحقیق و تحلیل های علمی امروزی است. 
فهرست تاریخ عمومی ایران
پیش نویس
      تاریخ ایران نیاز به تحقیقات جدید علمی دارد،  تا از حالت داستان گونه خارج شود.  تاریخ ایران که امروزه در سیستم آموزشی ایران،  و کتاب های بازاری درباره تاریخ ایران وجود دارد،  بدون تحقیق و تحلیل های علمی امروزی است.  در قرون گذشته تاریخ نویسی بر پایه نوشته ها و گفته ها قدیمی تر بود،  که تاریخ نویسی حالت داستان روی داستان پیدا می کرد.  امروزه با پیشرفت تکنولوژی های مختلف،   تاریخ نویسی نیز مانند همه علوم بر پایه تکنیک های پیشرفته قرار دارد،  در اینجا.
فهرست تاریخ عمومی ایران
تصویر انوش راوید مشغول بررسی یک سایت تاریخی،  عکس شماره ۳۲۷۷.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
فهرست تاریخ عمومی ایران
تصویر لوگو تاریخ ایران را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره ۱۶۱۸.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . . 
فهرست تاریخ و تاریخچه های موضوعی ایران
    توجه:  هر چند ماه یکبار مطالب جدید مربوط  تاریخ ایران،  که در وبلاگ پست شده،  به این فهرست اضافه می شود.  جهت اطلاع از مطالب جدیدتر،  کلمه کلیدی مورد نظر خود درباره تاریخ ایران را در جستجو های ارگ ایران بیابید.
 
در جدول پائین روی تاریخ مورد نظر کلیک کنید
ردیف
موضوع
تعداد پست
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
۵
 
۶
 
۷
 
۸
 
۹
 
۱۰
 
۱۱
 
۱۲
 
۱۳
 
۱۴
 
۱۵
 
۱۶
 
۱۷
 
۱۸
 
۱۹
 
۲۰
 
۲۱
 
۲۲
 
۲۳
 
۲۴
 
۲۵
 
۲۶
 
۲۷
 
۲۸
 
۲۹
 
۳۰
 
۳۱
 
۳۲
 
۳۳
 
۳۴
 
۳۵
 
۳۶
 
۳۷
 
۳۸
 
۳۹
۳  پست
۴۰
 
۴۱
 
۴۲
 
۴۳
۵  پست
۴۴
 
۴۵
 
۴۶
 
۴۷
 
۴۸
 
۴۹
 
۵۰
 
۵۱
 
۵۲
 
۵۳
 
۵۴
 
۵۵
 
۵۶
 
۵۷
 
۵۸
 
۵۹
 
۶۰
 
۶۱
 
۶۲
 
۶۳
 
۶۴
 
۶۵
 
۶۶
 
۶۷
 
۶۸
 
۶۹
 
۷۰
 
۷۱
 
۷۲
 
۷۳
 
۷۴
 
۷۵
 
۷۶
 
۷۷
 
۷۸
 
۷۹
 
۸۰
 
۸۱
 
۸۲
 
۸۳
 
۸۴
۴  پست
۸۵
 
۸۶
 
۸۷
 
۸۸
 
۸۹
 
۹۰
 
۹۱
 
۹۲
 
۹۳
 
۹۴
 
۹۵
 
۹۶
 
۹۷
 
۹۸
 
۹۹
 
۱۰۰
 
۱۰۱
 
۱۰۲
 
۱۰۳
 
۱۰۴
 
۱۰۵
 
۱۰۶
 
۱۰۷
 
۱۰۸
 
۱۰۹
 
۱۱۰
 
۱۱۱
 
۱۱۲
 
۱۱۳
 
۱۱۴
 
۱۱۵
 
۱۱۶
 
۱۱۷
 
۱۱۸
 
۱۱۹
 
۱۲۰
 
۱۲۱
 
۱۲۲
 
۱۲۳
 
۱۲۴
 
۱۲۵
 
۱۲۶
 
۱۲۷
 
۱۲۸
 
۱۲۹
 
۱۳۰
 
۱۳۱
 
۱۳۲
 
۱۳۳
 
۱۳۴
 
۱۳۵
 
۱۳۶
 
۱۳۷
 
۱۳۸
 
۱۳۹
 
۱۴۰
 
۱۴۱
 
۱۴۲
 
۱۴۳
 
۱۴۴
 
۱۴۵
 
۱۴۶
 
۱۴۷
 
۱۷۸
 
۱۴۹
 
۱۵۰
 
۱۵۱
 
۱۵۲
 
 
۱۵۳
 
 
۱۵۴
 
 
۱۵۵
 
 
تاریخ ایران
فهرست و لینک های موضوعی
   توجه:  زمانیکه شما این فهرست را می بینید،  مطالب و صفحات بیشتری در ارگ ایران پست شده است.  جهت اطلاع از موضوع تاریخ ایران که می خواهید،  در جستجو های ارگ ایران در ستون کناری آنرا بنویسید،  و مطالب مورد نظر را بیابید.
فهرست تاریخ عمومی ایران
تصاویر از اشیای دوران کهن تاریخ ایران،  عکس شماره ۶۲۷۹.
    * ایلام،  (بیش از ۳۲۰۰ سال پ. م. – ۵۳۹ پ.م.).
    * ماد،  (آغاز قرن هشتم پ. م. – ۵۵۰ پ. م.) نخستین پادشاهی آریایی‌ها در ایران؛ بنیان‌گذار دیاکو، پادشاه نامدار هووخشتره.
    * هخامنشیان،  (۵۵۹ پ. م. – ۳۳۰ پ. م.) بنیان‌گذار کورش بزرگ،  پادشاهان نامدار داریوش یکم و خشایارشا.
    * اشکانیان،  ( ۳۳۰ پ. م. – ۲۲۴ م.) بنیان‌گذار اشک یکم،  شهریاران بزرگ مهرداد یکم و ارد یکم.
    * ساسانیان،  (۲۲۴ م. – ۶۵۲ م.) بنیان‌گذار اردشیر بابکان،  شهریاران بزرگ شاپور یکم، شاپور دوم و انوشیروان.
    * طاهریان،  (۲۰۶ – ۲۵۹ ه. ق.) بنیان‌گذار طاهر بن حسین ذوالیمینین.
    * صفاریان،  (۲۶۱ – ۲۸۷ ه. ق.) بنیان‌گذار یعقوب بن لیث صفاری.
    * سامانیان،  (۲۶۱ – ۳۸۹ ه. ق.) بنیان‌گذار اسماعیل سامانی.
    * زیاریان،  (۳۱۵ – ۴۶۲ ه.ق.) بنیان‌گذار مرداویج پسر زیار ؛ شهریار نامدار قابوس بن وشمگیر.
    * بوییان،  (۳۲۰ – ۴۴۰ ه.ق.) بنیان‌گذار عمادالدوله علی ؛ شهریار بزرگ عضدالدوله.
    * غزنویان،  (۳۸۸ – ۵۵۵ ه.ق.) بنیان‌گذار سلطان محمود غزنوی.
    * سلجوقیان،  (۴۲۹ – ۵۱۱ ه.ق.) بنیان‌گذار طغرل بیک ؛ شهریاران بزرگ ملکشاه و سلطان سنجر.
    * خوارزمشاهیان،  (۴۷۰ – ۶۱۷ ه.ق.) بنیان‌گذار انوشتکین غرجه ؛ شهریار نامدار سلطان محمد.
    * دوران طوایف ایرانی که به دروغ نوشته اند ایلخانان مغول (۶۵۴ – ۷۳۶ ه.ق.).
    *  دوره پیش از صفویه که به دروغ نوشته اند تیموریان (۷۷۱ – ۹۰۳ ه.ق.).
    * صفویه،  (۹۰۶ – ۱۱۳۵ ه.ق.) بنیان‌گذار شاه اسماعیل یکم، شهریار بزرگ شاه عباس یکم.
    * افشاریه،  (۱۱۴۸ – ۱۲۱۰ ه.ق.) بنیان‌گذار نادرشاه.
    * زندیه،  (۱۱۶۳ – ۱۲۰۹ ه.ق.) بنیان‌گذار کریمخان زند.
    * قاجاریه،  (۱۲۰۹ – ۱۳۴۵ ه.ق.) بنیان‌گذار آقامحمدخان،  شهریار نامی ناصرالدین شاه.
    * پهلوی،  (۱۳۴۵ ه.ق./ ۱۳۰۴ ه.خ. – ۱۳۵۷ ه.خ.) بنیان‌گذار رضا شاه.
    * نظام جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ ه.خ. – تاکنون) بنیان‌گذار امام خمینی.
فهرست تاریخ عمومی ایران
نقاشی یک نبرد از تاریخ ایران،  عکس شماره ۴۴۳۳.
تاریخ ایران
مستند های مربوط
مستند های بیشتر در آپارات وبسایت ارگ ایران،  لینک در ستون کناری
    
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
        توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
 
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
 

Comments ۲

 • با درود به شما دوست بزرگوار … مهربان تارنمای شما خواریست در چشمان استعمار و عوامل استعمار و بدخواهان این  بوم و بر …. دست مریزاد میهن برست دستانت را دوستانه میفشارم و ارزوی کامیابی برای شما دارم. 

  در بناه دادار ایران باشید

انوش راوید
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

کلیک کنید: پرچم و نشان ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید: لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید: دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید: ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید: پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

 فیسبوک وبسایت ارگ ایران

اینستاگرام وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید: تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share