چند سفارش تاریخی انوش راوید

چند سفارش تاریخی انوش راوید،  همیشه سفارش هایی دارم،  البته همه به نوعی سفارش دارند،  در این برگه از آنها می نویسم.  ما ملت اول راه تجربه آزادی اندیشه و قلم در اندازه مجازی و اینترنتی آن هستیم،  و امیدوارم سربلند از این آزمایش بیرون آییم،  و قبول شویم،  تا بتوانیم به مرحله اصلی آن برویم. 
چند سفارش تاریخی انوش راوید
 پیش نویس
       همیشه سفارش هایی دارم،  البته همه به نوعی سفارش دارند،  در این برگه از آنها می نویسم.  ما ملت اول راه تجربه آزادی اندیشه و قلم در اندازه مجازی و اینترنتی آن هستیم،  و امیدوارم سربلند از این آزمایش بیرون آییم،  و قبول شویم،  تا بتوانیم به مرحله اصلی آن برویم.  در این مورد،  و مورد کار های جمعی،  در سیستم آموزشی ایران هیچ نمی گویند،  و یاد نمی دهند،  و به نوعی،  یا در واقع این سیستم ناکارآمد شده است.  ما ملت از روشنفکر هایمان تقاضا داریم،  این موارد مهم را در نظر داشته باشند،  و مرتب از آنها بگویند و بنویسند.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
تصویر انوش راوید در دریاچه بختگان، ۱۳۸۷ ،  عکس شماره ۳۳۵۲.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
 ذهن کپی پیس باقی مانده از سیستم آموزشی را کنار بگذارید
لوگو ذهن کپی پیس باقی مانده از سیستم آموزشی را کنار بگذارید،  عکس شماره ۱۶۱۳.
برگه پیوست تحقیق ها و تحلیل های نوین است.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
نقد انوش راوید
      تاکنون هیچ کاری و جلسه ای و نوشته ای برای نقد و تحقیق و تحلیل های علمی مطالب وبسایت ارگ ایران انجام نشده است.   اندکی موجود ضد ایرانی و دشمن ملت تاریخی ایران،  در چند وب متفرق مطالب غیر اصولی و بی ادبانه،  بعنوان نقد انوش راوید نوشته اند.  آنها نمی دانند با اینکار ها فقط ضعف دانش و ادب خودشان را می رسانند.
   سفارش تاریخی انوش راوید:  همانگونه که در آینده بینی نوشتم،  قرن ۲۱ زمان تخصص و تخصصی تر بودن است.  دیگر امکان آن نیست،  که باری به هر جهت بود،  یا با خیال و دانش و احساس قرن گذشته زندگی کرد.  زمین دارد باسرعت زیر پای ما حرکت می کند،  سرعت تحولات علمی بسیار بالاست،  نباید غفلت کرد و کم دقت بود.
، انوش راوید تاریخ نویس نوین ایران
عکس انوش راوید در یکی از آثار تاریخی ایران،  مشروح در اینجا، عکس شماره ۴۵۶۰.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
جهت اهداف ملی و مردمی ایران،  در بحث های تاریخی شرکت کنید،  نظر بدهید و بپرسید.
 آزادی اندیشه و قلم اینترنتی را پاس دارید
لوگو آزادی اندیشه و قلم اینترنتی را پاس دارید،  عکس شماره ۱۶۰۸.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
سفارش درک علمی
      با بررسی های علمی بگویید و بنویسید،  تا پایه های علم و دانش در تاریخ و تاریخ اجتماعی،  بنیانی تر و قویتر گردد.  تمام نظرات و پرسشها را پست می کنم،  البته دو منظور دارم،  اول حفظ و نگهداری آزادی اندیشه و قلم،  دوم خدمات علمی جدید.
      تاریخ ما پر از حادثه است،  اتفاقاتی که تاریخ ما را ساخته اند،  بعضی اشخاص آنها را خوب،  و بعضی بد می پندارند،  در هر صورت تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران هستند.  علم را با خوب و بد نمی سنجند،  علم تحقیق و تحلیل دارد،  علم رشد و تکامل دارد.
      امیدوارم همه عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند،  بویژه آنهایی که می پندارند وبلاگ ارگ ایران،  یک تز و جایگاه ایران پرستی است.  آنها با دیدن مثلاً نام کوروش بزرگ،  یا فردوسی طوسی در وبلاگ،  با سادگی و کم دانشی خودشان،  و نخواندن و درک نکردن مطالب،  فوری و از وی احساس می پندارند،  این یک وب بنیادگرای تاریخی است.
چند سفارش تاریخی انوش راوید
قهرمان تاریخ ایران
      وقتی صحبت از قهرمانان تاریخ ایران می شود،  همه بلافاصله بیاد بزرگان در تاریخ ایران می افتند.  بدین منظور در جستجوها نوشتم قهرمان تاریخ ایران،  همه از آریوبرزن، کوروش بزرگ، بابک خرم دین و… الی آخر از این بزرگان تاریخ ایران نوشتند.  تقریباً همه قهرمان را در شمشیر و تیر و تفنگ و یا اسطوره و داستان می بینند.  درصورتیکه من همه آن بزرگان را بخشی از تاریخ ایران می دانم،  و هیچ وقت صرفاً بعنوان قهرمان از آنها یاد نکردم.  قهرمان تاریخی تعریف دیگر دارد،  و نیاز به شاخص هایی دارد،  که باید آن ها را شناخت.
ستارخان سردار ملی به اتفاق دسته ای از مجاهدین مسلح تبریز
   تصویر ستارخان سردار ملی به اتفاق دسته ای از مجاهدین مسلح تبریز،  تنی چند از قهرمانان تاریخ ایران،  که باعث رشد و تکامل و تغییر تاریخ اجتماعی ایران شدند،  عکس شماره ۱۳۰۶.
      چه بسا بسیاری از آنها نمی دانستند،  که دارند تغییر ناپیوسته در تاریخ اجتماعی ایران ایجاد می کنند،  یعنی گذر تاریخی از فئودالی به بورژوازی،  مشروح در اینجا.
   معنی قهرمان تاریخی ــ  درباره معنی قهرمان و بزرگ و دلاور و جنگجو و این دست،  زیاد نوشته اند،  ما می توانیم بنا به میل خودمان هر برداشتی از این معانی داشته باشیم.  مانند من،  که قهرمان را با قهرمان تاریخی جدا می دانم،  قهرمان می تواند یک ورزشکار یا دلاور یا جنگجو یا غیره باشد،  ولی قهرمان تاریخی کسی است،  که بنا به تعریف مشخص و شناخته شده،  تغییرات اصولی و اساسی در رشد و تکامل تاریخی و اجتماعی و علمی ایجاد کرده باشد.
      عزیزانی در نظرات بمن نسبت می دهند و می نویسند:
  "انوش راوید قهرمان مبارزه با دروغ های تاریخ" یا "قهرمان تاریخ نویسی ایران" یا "پدر تاریخ نویسی نوین ایران" یا "دلاور مبارز با استعمار و امپریالیسم" و از این دست تعریفها.
      ضمن سپاسگزاری از این عزیزان، همانطور که در بالا نوشتم،  از نظر من هر شخصی که بتواند،  تغییرات پیوسته یا ناپیوسته در تاریخ و اجتماع و اقتصاد،  و کلاً در علم ایجاد کند،  و باعث رشد و تکامل شود،  قهرمان و یا پدر و بزرگ تاریخی ملت است.
      یکبار دیگر از عزیزان که می نویسند:  انوش راوید قهرمان تاریخ نویسی ایران،  یا انوش راوید پدر تاریخ نویسی نوین ایران،  یا انوش راوید بزرگ مبارزه با دروغ های تاریخ ایران،  و غیره،  بسیار سپاسگزارم.
 چند سفارش تاریخی انوش راوید
انوش راوید تاریخ نویس نوین ایران
      تاکنون تاریخ نویسی بر اساس بازنویسی بخشهایی از کتاب های تاریخی سنتی و جدید،  همراه با فلسفه بافی در تعدادی از آثار بود.  اما انوش راوید برای اولین بار شک در تاریخ های نوشته شده را بیان کرد،  و گفته،  آنچه در هر کتاب نوشته شده،  نظر نویسنده آن کتاب است.  این نظرها نمی توانند تمام یا بخشی از واقعیت و حقیقت باشند،  چه بسا بطور کلی اشتباه و دروغ بعمد یا غیر عمد باشند.
      کتاب های تاریخی سنتی و جدید،  تا نشانی از آثار قابل لمس در آنها نباشند،  نمی توان بعنوان سند تاریخی دانست.  علم و تاریخ علمی،  بر پایه نظرهای یک یا چند نویسنده در طول هزارها بوجود نمی آید،  بلکه باید ابتدا به آن نوشته ها شک کرد،  و شک در علم اساس گردونه یادگیری است.  تا به نوشته ها و تعریفهای اختصاصی از آثار درباره تاریخ شک نکنیم،  هرگز نمی توانیم بسوی یافتن واقعیتها برویم،  و دانش،  فسیل می شود.
      نمونه تاریخ نویسی های مشکوک،  که می توان آنها را برآمده از تاریخ نویسی استعماری دانست،  همین حمله های مشهور به ایران است.  در واقع هیچ نشان و اثر تاریخی از این حمله های کذایی وجود ندارد،  و فقط با داستان روی داستان برای سادگان و زود باوران تاریخ درست کردند،  تا مقاصد خود را پیش ببرند.  نمونه فلسفه بافی از آثار نیز مانند عکس زیر است،  افشای مانند این نمونه در وبلاگ ارگ ایران زیاد وجود دارد.
 سنگ نگاره ایلامی
     تصویر سنگ نگاره ایلامی،  تمام تاریخ دانها به اشتباه پنداشتند نخریسی است،  و درباره آن کلی فلسفه بافی کردند.  عکس شماره ۸۶۲۴.
. . . سفارشها ادامه دارند . . .
چند سفارش تاریخی انوش راوید
چند سفارش تاریخی انوش راوید
. . . .
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
 
این نوشته در ویژه وبسایت ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

۱ دیدگاه دربارهٔ «چند سفارش تاریخی انوش راوید»

  1. هنرمندی می‌گوید:

    سلام آقای انوش راوید، پایدار باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *