روستاهای شهرستان تنکابن

روستاهای شهرستان تنکابن،  شهرستان تنکابن یکی از شهرستانهای تاریخی ایران است.  بدلیل اینکه قرنها امکان ارتباطی با این شهرستان مشکل بود،  از نظر تاریخی بیشتر از همه شهرستان های ایران بدوران کهن نزدیکتر است.
روستاهای شهرستان تنکابن
پیش نویس
      شهرستان تنکابن یکی از شهرستانهای تاریخی ایران است.  بدلیل اینکه قرنها امکان ارتباطی با این شهرستان مشکل بود،  از نظر تاریخی بیشتر از همه شهرستان های ایران بدوران کهن نزدیکتر است.  بویژه در کوهستان های تنکابن روستاهایی وجود دارد،  که در خود گنجی از آثار و نام و شیوه زندگی تاریخی دارند.  بهمین جهت روستاهای شهرستان تنکابن مورد توجه من است.
روستاهای شهرستان تنکابن
تصویر انوش راوید در یک روستای تنکابن،  عکس شماره ۳۵۷۵.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ایران را بدرستی بشناسید
لوگو ایران را بدرستی بشناسید،  عکس شماره ۱۶۱۷.
این برگه پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
روستاهای شهرستان تنکابن
فهرست روستاهای شهرستان تنکابن
 توجه:  تعدادی از روستاهای شهرستان تنکابن را در صفحه های دیگر بررسی کردم و مشروح نوشتم،  جهت اطلاع بیشتر،  نام روستای مورد نظر خود را در جستجوهای وبلاگ ارگ ایران بیابید.
ردیف
نام روستا
کد روستا
نام دهستان
نام بخش
۱
احمدسرا
۷۶۵
بخش مرکزی
۲
اخوندمحله
۷۶۶
بخش مرکزی
۳
اقامقیم محله
۷۶۷
بخش مرکزی
۴
ایثارده
۷۷۰
بخش مرکزی
۵
بازارمحله
۷۷۱
بخش مرکزی
۶
بالابند
۷۷۳
بخش مرکزی
۷
بالاشیرود
۷۷۴
بخش مرکزی
۸
برامسر
۷۷۵
بخش مرکزی
۹
پلطان
۷۸۴
بخش مرکزی
۱۰
تلوسرمحله
۷۸۶
بخش مرکزی
۱۱
تمی جانک
۷۸۸
بخش مرکزی
۱۲
تودارک
۷۹۰
بخش مرکزی
۱۳
توکله
۷۹۲
بخش مرکزی
۱۴
جل چلاسر
۷۹۴
بخش مرکزی
۱۵
چرخچی محله
۷۹۶
بخش مرکزی
۱۶
چلاسر
۷۹۷
بخش مرکزی
۱۷
چناربن
۷۹۸
بخش مرکزی
۱۸
حاتم سرا
۷۹۹
بخش مرکزی
۱۹
خزرکنار
۸۰۲
بخش مرکزی
۲۰
خشکرود
۸۰۳
بخش مرکزی
۲۱
درویش سرا
۸۰۵
بخش مرکزی
۲۲
رشیدیه
۸۰۷
بخش مرکزی
۲۳
رضامحله
۸۰۸
بخش مرکزی
۲۴
رمج محله
۸۰۹
بخش مرکزی
۲۵
سلیم آباد
۸۱۴
بخش مرکزی
۲۶
سلیمان آباد
۸۱۵
بخش مرکزی
۲۷
شاغوزکله
۸۱۸
بخش مرکزی
۲۸
شبخوس کول
۸۱۹
بخش مرکزی
۲۹
شریف آباد
۸۲۰
بخش مرکزی
۳۰
شعیب کلایه
۸۲۱
بخش مرکزی
۳۱
صالح آباد
۸۲۴
بخش مرکزی
۳۲
عماریه
۸۲۶
بخش مرکزی
۳۳
کارکوه
۸۳۰
بخش مرکزی
۳۴
کبودکلایه
۸۳۲
بخش مرکزی
۳۵
کچانک
۸۳۴
بخش مرکزی
۳۶
کشکو
۸۳۶
بخش مرکزی
۳۷
کندسر
۸۳۷
بخش مرکزی
۳۸
گلیجان
۸۳۸
بخش مرکزی
۳۹
لپاسر
۸۳۹
بخش مرکزی
۴۰
لزربن
۸۴۰
بخش مرکزی
۴۱
لشتو
۸۴۱
بخش مرکزی
۴۲
مازولنگاسر
۸۴۷
بخش مرکزی
۴۳
محمدآباد
۸۴۹
بخش مرکزی
۴۴
ملاحاجی محله
۸۵۱
بخش مرکزی
۴۵
میاندج محله
۸۵۳
بخش مرکزی
۴۶
نصیرآباد
۸۵۶
بخش مرکزی
۴۷
واچک
۸۵۸
بخش مرکزی
۴۸
همت آباد
۸۶۱
بخش مرکزی
۴۹
یوسف آباد
۸۶۳
بخش مرکزی
۵۰
شیب جوب
۸۶۴
بخش مرکزی
۵۱
پائین شیرود
۸۶۵
بخش مرکزی
۵۲
گراکو
۸۶۸
بخش مرکزی
۵۳
سیف محله
۸۷۸
بخش مرکزی
۵۴
تقی آباد
۸۸۴
بخش مرکزی
۵۵
جل اخوندمحله
۸۸۶
بخش مرکزی
۵۶
عظیمیه
۸۹۲
بخش مرکزی
۵۷
خلخال محله جدید
۹۰۲
بخش مرکزی
۵۸
کاسه گرمحله
۹۰۴
بخش مرکزی
۵۹
جلیل آباد
۹۰۹
بخش مرکزی
۶۰
فقیه محله
۹۱۱
بخش مرکزی
۶۱
رودباری کنار
۹۱۲
بخش مرکزی
۶۲
قنبرآباد
۱۴۱۶
بخش مرکزی
۶۳
جل آخوند محله
۱۴۲۰
بخش مرکزی
۶۴
علی آباد
۱۴۲۱
بخش مرکزی
۶۵
شبخسکول
۱۴۶۱
بخش مرکزی
۶۶
پشت جوب
۱۴۶۲
بخش مرکزی
۶۷
شعیب محله
۱۴۸۰
بخش مرکزی
۶۸
مازولنگاسر
۱۵۷۰
بخش مرکزی
۶۹
حاتمسرا
۱۵۷۱
بخش مرکزی
۷۰
کراتچال
۱۵۷۳
بخش مرکزی
۷۱
میانرود
۱۵۷۴
بخش مرکزی
۷۲
ابکوله سرکوچک
۷۶۴
بخش مرکزی
۷۳
امین آباد
۷۶۹
بخش مرکزی
۷۴
باغ نظر
۷۷۲
بخش مرکزی
۷۵
حاجی آباد
۸۰۰
بخش مرکزی
۷۶
شهرک اسلام آباد
۸۲۳
بخش مرکزی
۷۷
میرشمس‌الدین
۸۵۵
بخش مرکزی
۷۸
ولی آباد
۸۵۹
بخش مرکزی
۷۹
شیرج محله بزرگ
۱۴۲۲
بخش مرکزی
۸۰
حاجی آباد حاجی محله
۱۴۲۴
بخش مرکزی
۸۱
آبکله سرکوچک
۱۴۲۵
بخش مرکزی
۸۲
ابکوله سربزرگ
۷۶۳
۸۳
پسکلایه بزرگ
۷۸۰
۸۴
توساکله
۷۹۱
۸۵
قلعه گردن
۸۲۸
۸۶
کاردگرمحله
۸۲۹
۸۷
کراجوبکنار
۸۳۵
۸۸
لشگرک
۸۴۲
۸۹
لیره سر
۸۴۴
۹۰
مازوبن سفلی
۸۴۵
۹۱
میانکوه محله
۸۵۴
۹۲
نعمت آباد
۸۵۷
۹۳
سیاورز
۸۶۶
۹۴
گلعلی آباد
۸۶۷
۹۵
اغوزکله
۸۷۴
۹۶
قاشق تراش محله
۸۷۵
۹۷
تازه آباد
۸۷۶
۹۸
استخرسر
۸۷۹
۹۹
منصورآباد
۸۸۷
۱۰۰
مرزک
۸۸۹
۱۰۱
عزیزآباد
۸۹۰
۱۰۲
تشکون
۸۹۳
۱۰۳
لتاک
۸۹۵
۱۰۴
امیرآباد
۸۹۶
۱۰۵
کرف
۸۹۸
۱۰۶
شیرج محله بزرگ
۸۹۹
۱۰۷
سنگرده
۹۰۵
۱۰۸
کواتکله
۱۴۹۶
۱۰۹
هراتبر
۱۴۹۸
۱۱۰
بهلکه
۱۵۰۱
۱۱۱
شیروان محله
۱۵۰۷
۱۱۲
روستای برسپور
۱۵۱۸
۱۱۳
میان سرا
۱۵۱۹
۱۱۴
سنگر ده
۱۵۳۹
۱۱۵
برسه
۷۷۶
۱۱۶
پائین اشتوج
۷۷۸
۱۱۷
میان رود
۸۵۲
۱۱۸
تازه آباد
۷۸۵
۱۱۹
چارز
۷۹۵
۱۲۰
دانیال
۸۰۴
۱۲۱
یالبندان
۸۶۲
۱۲۲
تیلورسرشرقی
۸۷۲
۱۲۳
جیساخضرآباد
۸۷۷
۱۲۴
سی سرا
۸۸۸
۱۲۵
کراتکوتی
۸۹۱
۱۲۶
گلوربالا
۸۹۴
۱۲۷
تیلاکنار
۸۹۷
۱۲۸
پرچور
۷۷۹
۱۲۹
پسنده علیا
۷۸۱
۱۳۰
حمزه آباد
۸۰۱
۱۳۱
سجادیه
۸۱۱
۱۳۲
سرلنگا
۸۱۳
۱۳۳
سی بن
۸۱۶
۱۳۴
سیدمحله
۸۱۷
۱۳۵
ماشا الله آباد
۸۴۸
۱۳۶
هردوابرود
۸۶۰
۱۳۷
ولیکستان
۸۷۱
۱۳۸
کاظم کلا
۸۷۳
۱۳۹
مشهدی سرا
۸۸۰
۱۴۰
کلاکرده
۹۰۰
۱۴۱
گرداب
۹۰۱
۱۴۲
شجاع محله
۹۰۶
۱۴۳
بااوج خیل
۹۰۷
۱۴۴
بندبن
۷۷۷
۱۴۵
پل سرا
۷۸۲
۱۴۶
تمشکل
۷۸۷
۱۴۷
توبن
۷۸۹
۱۴۸
دینارسرا
۸۰۶
۱۴۹
سرفقیه آباد
۸۱۲
۱۵۰
فقیه آباد
۸۲۷
۱۵۱
کاظم آباد
۸۳۱
۱۵۲
لوله ده
۸۴۳
۱۵۳
معلم کوه
۸۵۰
۱۵۴
رودگرمحله
۸۶۹
۱۵۵
پلنگ آبادعلیا
۸۸۱
۱۵۶
علی آباد
۸۸۳
۱۵۷
خشکبور
۸۸۵
۱۵۸
کنسکو
۹۰۳
۱۵۹
عبداله آباد
۹۰۸
۱۶۰
مکرود
۹۱۰
۱۶۱
رود گر محله
۱۵۸۲
۱۶۲
تمشکل
۱۵۸۳
۱۶۳
پلسرا
۱۵۸۸
۱۶۴
مسکود
۱۵۸۹
۱۶۵
فقیه آباد
۱۵۹۰
۱۶۶
نبربن
۱۵۹۲
۱۶۷
کاظم آباد
۱۵۹۴
۱۶۸
پلنگ آباد علیا
۱۵۹۶
۱۶۹
خشک بور
۱۵۹۸
۱۷۰
الکله
۷۶۸
۱۷۱
پلت کله
۷۸۳
۱۷۲
تیل پرده سر
۷۹۳
۱۷۳
زوار
۸۱۰
۱۷۴
شمس آباد
۸۲۲
۱۷۵
طالش محله
۸۲۵
۱۷۶
کترا
۸۳۳
۱۷۷
مازوبن علیا
۸۴۶
۱۷۸
رودپشت
۸۷۰
۱۷۹
کمیلیه
۸۸۲
۱۸۰
تیل برد
۱۵۸۴
۱۸۱
شمس آباد
۱۵۹۳
۱۸۲
کترا
۱۵۹۷
۱۸۳
پلت کله
۱۵۹۹
 ………….
   برچسب‌ها:  روستاهای شهرستان، شهرستان تنکابن، روستاهای تنکابن، فهرست روستاها، نام روستاها.
 
 نامگذاری مکانها در شهرستان تنکابن
سخنان استاد ابوالحسن واعظی تنکابنی درباره تاریخ و نامگذاری مکانها در شهرستان تنکابن
 در انتهای برگه
…………..
روستاهای شهرستان تنکابن
پرسشها و پاسخها
بخشی از نظرها و پرسشهای این برگه
   نظر و پرسش شما:  . . . نظر و پرسش خود را بنویسید . . .  در اینجا
   انوش راوید:  منتظر پرسشها و نظرهای شما گرامیان هستیم.
 
. . . .
روستاهای شهرستان تنکابن
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
راه روستایی در شهرستان تنکابن، از آخوندمحله به سلیمان آباد و چلاسر و جل.
……………………….
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arqir.com.
ارگ ایران   http://arqir.com
 

انوش راوید
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

کلیک کنید:  پرچم و نشان ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

 فیسبوک وبسایت ارگ ایران

اینستاگرام وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share